Školní družina

Informace o ŠD pro rodiče žáků první třídy a ostatní zájemce o školní družinu v zámecké škole. ZDE

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁMECKÁ ŠKOLA

školní rok 2016/2017

1. Provozní doba ŠD je rozdělena do dvou částí:
před vyučováním: 6.25 – 7.40 hod.
po vyučování: 11.40 – 16.00 hod.

2. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči, vychovatelka nejdříve informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do školní družiny. Následný postup:

* kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě
* požádá o pomoc policii

3. Činnost ŠD probíhá ve třídě – učebna č. 2.

4. Do školní družiny přicházejí děti samostatně ( po obědě, po výuce, po ukončení zájmové činnosti), samotné nesmí opustit školní budovu.

5. O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy.

6. Úhrada školného stanovuje zřizovatel školy, jedná se o částku 90,-Kč na úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD a to na školní rok 2016/2017. Platba se provádí v hotovosti do 10. dne v měsíci p. vychovatelce. Rodiče obdrží doklad o zaplacení ŠD.

7. Přihlašování o odhlašování dítěte do ŠD je prováděno písemnou formou.

8. Po projednání se zřizovatelem se činnost ŠD na prázdniny ( jarní, velikonoční, hlavní atd.) přerušuje.

9. Děti dodržují vnitřní řád ŠD, předpisy, pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti jejich a jiných osob.

10. Cenné předměty nenosí do ŠD.

11. Od 13.00 – 13.55 hod. mají žáci plánovaný pobyt venku dle počasí (popř. jinou činnost).

V tomto čase není možné si vyzvedávat dítě ze ŠD. Na pobyt venku mohou rodiče zajistit vhodné oblečení, které si děti nechávají v šatně.

12. Má-li být dítě uvolněno ze ŠD dříve, než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí to rodiče

předem písemně oznámit. Na telefonickou žádost nelze dítě pouštět ze ŠD.

13. Mobilní telefony a jiná zařízení ke komunikaci musí být vypnuta v době pobytu ve školní družině.

Plán školní družiny zámecká škola 2016/2017

Řád školní družiny