O škole

               

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 je plně organizovaná škola, naplňujeme povolenou kapacitu 880 žáků. Byla založena roku 1974, od roku 1985 jsme školou s rozšířenou výukou matematiky. Výuka se zde zaměřuje na rozvoj logického myšlení žáků a výrazně přispívá k celkovému rozvoji osobnosti žáka, rozvoji talentů a bezproblémovému zvládnutí nejen přijetí, ale i studia na střední škole. Naše škola věnuje značnou péči talentovaným dětem a snaží se o jejich rozvoj, díky tomu žáci dosahují velkých úspěchů na okresních, krajských a celostátních soutěžích. Zároveň ale i důsledně pečuje o žáky se specifickými poruchami učení a chování i o žáky tělesně postižené, kteří jsou integrováni do běžných tříd. 

Zřizovatelem je Město Žďár nad Sázavou. V právních vztazích škola vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, je zařazena do sítě škol. Ve škole funguje školní družina a školní jídelna.

Škola poskytuje základní vzdělání. V souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie uskutečňuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výuku. Škola se snaží působit při výchově žáků jednotně s rodiči. Důraz klademe na vytváření přátelských vztahů mezi žáky, na spolupráci a ochotu pomoci.

Ve školním roce 2022 - 23 máme 37 tříd, které jsou umístěny ve dvou budovách - Švermova 4 a Zámek 4. Všichni žáci se vyučují podle našeho školního vzdělávacího programu RŮZNÉ CESTY - SPOLEČNÝ CÍL.  Na zámecké škole výuka probíhá v pěti třídách 1. stupně, které jsou moderně vybaveny a nově zrekonstruovány. Ke sportovnímu vyžití slouží školní dvorek. V budově Švermova 4 žáci pracují v kmenových třídách a moderních odborných učebnách výpočetní techniky (tři učebny a jedna s notebooky, tzv. létající), v učebnách anglického a německého jazyka, pracovnách přírodopisu, fyziky, chemie, dílen, výtvarné výchovy, v učebně zeměpisu, ve cvičné kuchyni a v učebně hudební výchovy. Žáci mají k dispozici čítárnu s hernou. Ke sportovnímu vyžití a výuce slouží dvě tělocvičny, nově zrekonstruované školní hřiště se všestrannými možnostmi pohybových i volnočasových aktivit, malá posilovna a prostory ke hře stolního tenisu. Svůj volný čas mohou aktivně trávit venku při hrách na novém školním hřišti, které je připraveno také k využití jak školní družinou, tak sousední mateřskou školou. V suterénu lze navštívit nový školní bufet, ve kterém jsou k dispozici svačiny, ovocné misky a drobné potraviny, je zde možno zakoupit nápoje, takže děti mohou dodržovat bez problémů pitný režim. Nové herny školní družiny jsme získali adaptací skladových prostor a slouží i dalším potřebám školy.  

V rámci výuky škola žákům nabízí:

Harmonizační dny pro 6. ročníky, preventivní programy, které zajišťují naši certifikovaní učitelé, ale spolupracují i s dalšími organizacemi, městskou policií a externisty, poradenské pracoviště školního psychologa a speciálního pedagoga, využití biofeedbacku, organizované soutěže sportovní, přírodovědné, hudební, výtvarné, angličtinu navíc díky spolupráci s externími učiteli a lektory, účast žáků na olympiádách, lyžařské závody, plavecké štafety, vybíjenou, házenou, fotbal, šprtec, florbal, šachy, basketbal, lezeckou stěnu, která je využívaná v rámci hodin TV i k volnočasovým aktivitám, týdenní lyžařský kurz pro žáky 7. tříd s možností výběru (sjezd nebo snowboard), rozmanité kroužky, plaveckou výuku a výuku bruslení na ZS, malování s výtvarnicí a besedy v knihovně, výměnný program pro žáky i učitele s družební školou v Polsku, individuální péči o žáky se specifickými poruchami učení, výuku náboženství, volnočasovou jazykovou výuku od 1. ročníku, přípravku k přijímacím zkouškám, projekty v průběhu školního roku – Superstar, Masopust, Den Země, Jeřabinka, Zdravý životní styl, Slepíši, Mladý zahrádkář, Branný kurz, Lesní pedagogika, Jarmark s vánočním zpíváním, Závěrečné zkoušky 9. ročníku i aktivní Žákovský parlament a Ekotým. 

Organizace spolupracuje s mnohými subjekty, organizacemi, sdruženími i jednotlivci.

Některé z nich jsou: Spolek rodičů a přátel školy 4. ZŠ a Klub rodičů Zámek, Školská rada, lektoři z projektů, neziskové organizace, CHKO, zahraniční partnerská škola, žákovský parlament, který je metodickým centrem Kraje Vysočina. 

Další aktivity a vzájemná spolupráce probíhají v areálu Zámku Kinských. ÚSTR v Praze nám pomáhá s realizací naučných výstav v prostorách školy. Využíváme nabídky přednášek a besed Knihovny M.J.Sychry a Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou.

Jsme aktivní v získávání prostředků z mnohých projektů, například Broučkiáda - vybudování přírodní zahrady a venkovní učebny, projekt Kraje Vysočina „Učíme se ze života pro život“ a Šablony II. 

Za vedení školy děkujeme všem za všestrannou spolupráci a podporu, především našemu zřizovateli, Školské radě, Spolku a Klubu rodičů, spolupracujícím firmám. Moc si vás aktivních rodičů a spolupracovníků vážíme a doufáme, že se nadále budeme podporovat a inspirovat. Ale především našim žákům přejeme vše dobré, úspěšný nový školní rok plný zajímavých zážitků. 

Vize naší školy:

 • Navození pozitivního vnímání života a světa jako celku
 • Podpora spontánnosti, tělesné pohody, zájmů, různorodého zaměření aktivit
 • Podpora sounáležitosti, přátelství, pomoci, solidarity s ostatními
 • Poskytnutí kvalitních základů vzdělání
 • Rozvoj individuality jednotlivce s pocitem sounáležitosti ke kolektivu, respektování osobnosti
 • Zvyšování zdravého sebevědomí a sebehodnocení každého žáka
 • Pomoc, podpora a kooperace postupně vytlačující násilí, bezohlednost, sobectví, hrubost, agresivitu
 • Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa, povzbuzovat chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé
 • Rozvíjet schopnost samostatně přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny kreativní schopnosti žáků, jejich fantazii, zájmy a nadání
 • Žáky handicapované zapojovat do běžného školního života bez výjimky
 • Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné
 • Přispívat k předání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání svého města
 • Vést žáky k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině
 • Vést žáky k poznání, že mohou svou životní situaci ovlivňovat 

PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel školy