O škole

               

Vítejte v novém školním roce 2017-2018

Naše škola - Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 je plně organizovaná škola s kapacitou 880 žáků. Byla založena roku 1974, od roku 1985 jsme školou s rozšířenou výukou matematiky. Výuka se zde zaměřuje na rozvoj logického myšlení žáků a výrazně přispívá k celkovému rozvoji osobnosti žáka, rozvoji talentů a bezproblémovému zvládnutí nejen přijetí, ale i studia na střední škole. Naše škola věnuje značnou péči talentovaným dětem a snaží se o jejich rozvoj, zároveň ale i důsledně pečuje o žáky se specifickými poruchami učení a chování i o žáky tělesně postižené, kteří jsou integrováni do běžných tříd.

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a zařazena do sítě škol. Zřizovatelem je Město Žďár nad Sázavou. V právních vztazích škola vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Ve škole funguje školní družina a školní jídelna.
Škola poskytuje základní vzdělání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie uskutečňuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výuku. Škola se snaží působit při výchově žáků jednotně s rodiči. Důraz klademe na vytváření přátelských vztahů mezi žáky, na spolupráci a ochotu pomoci.

Ve školním roce 2017 - 2018 máme 36 tříd, které jsou umístěny ve 2 budovách - Švermova 4 a Zámek 4. Všichni žáci se vyučují podle našeho školního vzdělávacího programu RŮZNÉ CESTY - SPOLEČNÝ CÍL.  Na zámecké škole výuka probíhá v pěti třídách 1. stupně, které jsou moderně vybaveny a nově zrekonstruovány. Ke sportovnímu vyžití slouží školní dvorek. V budově Švermova 4 žáci pracují v kmenových třídách a moderních odborných učebnách výpočetní techniky (tři učebny a jedna s notebooky tzv. létající), v učebnách anglického a německého jazyka, pracovnách přírodopisu, fyziky, chemie, dílen, výtvarné výchovy, v učebně zeměpisu, ve cvičné kuchyni a v učebně hudební výchovy. Žáci mají k dispozici čítárnu s hernou. Ke sportovnímu vyžití a výuce slouží dvě tělocvičny, školní hřiště, malá posilovna a prostory ke hře stolního tenisu. Svůj volný čas mohou aktivně trávit venku při míčových hrách na hřišti pro košíkovou nebo na oválu a travnatém hřišti. Tyto prostory ale už po 43 letech dosloužily a čekají na zásadní rekonstrukci. V suterénu je školní bufet, ve kterém jsou k dispozici svačiny, ovocné misky a drobné potraviny, je zde možno zakoupit nápoje, takže děti mohou dodržovat bez problémů pitný režim. Do těchto prostor jsou umístěny i herny školní družiny, která získala adaptací skladových prostor nové prostory.

V rámci výuky škola žákům nabízí:

 • harmonizační dny pro 6. ročníky
 • preventivní programy, které zajišťují naši certifikovaní učitelé, ale spolupracují i s dalšími organizacemi, Městskou policií a externisty
 • poradenské pracoviště školního psychologa a speciálního pedagoga, nabídka biofeedbacku
 • organizované soutěže sportovní, přírodovědné, hudební, výtvarné …
 • nabídka angličtiny navíc při spolupráci s externími učiteli a lektory
 • olympiády, lyžařské závody, plavecké štafety, vybíjenou, házenou, fotbal, šprtec, florbal, šachy, basketbal a další
 • lezeckou stěnu, která je využívaná v rámci hodin TV i k volnočasovým aktivitám
 • týdenní lyžařský kurz pro žáky 7. tříd s možností výběru (sjezd, snowboard, běh)
 • rozmanité kroužky
 • plaveckou výuku a výuku bruslení na ZS
 • malování s výtvarnicí a besedy v knihovně,
 • výměnný program pro žáky i učitele s družební školou v Polsku
 • individuální péči o žáky se specifickými poruchami učení
 • dyslektické kroužky
 • výuku náboženství
 • volnočasovou jazykovou výuku od 1. ročníku
 • projekty v průběhu školního roku – Superstar, Masopust, Den Země, Jeřabinka, Zdravé zuby, Slepíši, Mladý zahrádkář, branný pochod, Lesní pedagogika, Módní přehlídka, Studánky, Vánoční zpívání s jarmarkem, Vánoční besídka
 • placenou přípravku k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky pro žáky 9. tříd
 • Žákovský parlament a Ekotým
 • Závěrečné zkoušky 9. ročníku

A ještě malá zmínka o našich partnerech, spolupracovnících, kamarádech i podporovatelích, se kterými budeme v novém školním roce spolupracovat.

Na prvním místě bych rád uvedl Spolek rodičů a přátel školy 4. ZŠ a Klub rodičů Zámek. Spolupracují s pedagogy i zaměstnanci základní školy, ale především podporují finančně mnohé aktivity, které jsou určeny všem žákům školy. Podpora je významná, za školní rok 2016-2017 se jednalo od obou spolků o částku převyšující 200 tis Kč.   Jana Jurková, předsedkyně Klubu rodičů Zámek a Mgr. Ivo Kuttelwascher, předseda Spolku rodičů a přátel školy připomínají, že konkrétní podporované aktivity jsou k dispozici na webových stránkách školy i to, že jejich zásadní příspěvek pomáhá vydání školního kalendáře, kterým právě listujete.
Důležitou zpětnou vazbu nám poskytuje Školská rada, mnozí lektoři, zahraniční partnerská škola, žákovský parlament a další aktivity, které realizujeme na škole, nebo se jich venku účastní naši zástupci. Konkrétní obrysy již získala praktická výměna zkušeností s jednou velkou a kvalitní školou našeho okresu.  Aktivity a vzájemná spolupráce v areálu Zámku Kinských také nabývají na intenzitě, ÚSTR v Praze nám pomáhá s realizací zajímavých výstav v prostorách školy, funguje školní pěvecký sbor, čiperný ekotým, kroužky, hodina TV navíc, besedy, přednášky. Žáci nám dělají radost velkými úspěchy na okresních, krajských a celostátních soutěžích.
Jsme stále otevřeni všem dobrým nápadům a impulsům z vaší strany.
Přejme si proto vše dobré ve školním roce 2017-2018.  PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel školy

Klikni pro zvětšení