O škole

               

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 je plně organizovaná škola, naplňujeme povolenou kapacitu 880 žáků. Byla založena roku 1974, od roku 1985 jsme školou s rozšířenou výukou matematiky. Výuka se zde zaměřuje na rozvoj logického myšlení žáků a výrazně přispívá k celkovému rozvoji osobnosti žáka, rozvoji talentů a bezproblémovému zvládnutí nejen přijetí, ale i studia na střední škole. Naše škola věnuje značnou péči talentovaným dětem a snaží se o jejich rozvoj, díky tomu žáci dosahují velkých úspěchů na okresních, krajských a celostátních soutěžích. Zároveň ale i důsledně pečuje o žáky se specifickými poruchami učení a chování i o žáky tělesně postižené, kteří jsou integrováni do běžných tříd.

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a zařazena do sítě škol. Zřizovatelem je Město Žďár nad Sázavou. V právních vztazích škola vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Ve škole funguje školní družina a školní jídelna.

Škola poskytuje základní vzdělání. V souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie uskutečňuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výuku. Škola se snaží působit při výchově žáků jednotně s rodiči. Důraz klademe na vytváření přátelských vztahů mezi žáky, na spolupráci a ochotu pomoci.

Ve školním roce 2018 - 2019 máme 36 tříd, které jsou umístěny ve dvou budovách - Švermova 4 a Zámek 4. Všichni žáci se vyučují podle našeho školního vzdělávacího programu RŮZNÉ CESTY - SPOLEČNÝ CÍL.  Na zámecké škole výuka probíhá v pěti třídách 1. stupně, které jsou moderně vybaveny a nově zrekonstruovány. Ke sportovnímu vyžití slouží školní dvorek. V budově Švermova 4 žáci pracují v kmenových třídách a moderních odborných učebnách výpočetní techniky (tři učebny a jedna s notebooky, tzv. létající), v učebnách anglického a německého jazyka, pracovnách přírodopisu, fyziky, chemie, dílen, výtvarné výchovy, v učebně zeměpisu, ve cvičné kuchyni a v učebně hudební výchovy. Žáci mají k dispozici čítárnu s hernou. Ke sportovnímu vyžití a výuce slouží dvě tělocvičny, školní hřiště, malá posilovna a prostory ke hře stolního tenisu. Svůj volný čas mohou aktivně trávit venku při míčových hrách na hřišti pro košíkovou nebo na oválu a travnatém hřišti. Tyto prostory ale už po 44 letech dosloužily a probíhá jejich zásadní rekonstrukce. V suterénu je nový školní bufet, ve kterém jsou k dispozici svačiny, ovocné misky a drobné potraviny, je zde možno zakoupit nápoje, takže děti mohou dodržovat bez problémů pitný režim. Nové herny školní družiny jsme získali adaptací skladových prostor.

V rámci výuky škola žákům nabízí:

Harmonizační dny pro 6. ročníky, preventivní programy, které zajišťují naši certifikovaní učitelé, ale spolupracují i s dalšími organizacemi, městskou policií a externisty,

poradenské pracoviště školního psychologa a speciálního pedagoga, využití biofeedbacku

organizované soutěže sportovní, přírodovědné, hudební, výtvarné, angličtinu navíc při spolupráci s externími učiteli a lektory, účast žáků na olympiádách, lyžařské závody, plavecké štafety, vybíjenou, házenou, fotbal, šprtec, florbal, šachy, basketbal, lezeckou stěnu, která je využívaná v rámci hodin TV i k volnočasovým aktivitám, týdenní lyžařský kurz pro žáky 7. tříd s možností výběru (sjezd, snowboard, běh), rozmanité kroužky, plaveckou výuku a výuku bruslení na ZS, malování s výtvarnicí a besedy v knihovně, výměnný program pro žáky i učitele s družební školou v Polsku, individuální péči o žáky se specifickými poruchami učení, výuku náboženství, volnočasovou jazykovou výuku od 1. ročníku, přípravku k přijímacím zkouškám, projekty v průběhu školního roku – Superstar, Masopust, Den Země, Jeřabinka, Zdravý životní styl, Slepíši, Mladý zahrádkář, Branný kurz, Lesní pedagogika, Jarmark s vánočním zpíváním, závěrečné zkoušky 9. ročníku i aktivní žákovský parlament a ekotým.

Organizace spolupracuje s mnohými subjekty, organizacemi, sdruženími i jednotlivci.

Některé z nich jsou: Spolek rodičů a přátel školy 4. ZŠ a Klub rodičů Zámek, Školská rada, lektoři z projektů, neziskové organizace, CHKO, zahraniční partnerská škola, žákovský parlament, který je metodickým centrem Kraje Vysočina.

Další aktivity a vzájemná spolupráce probíhají v areálu Zámku Kinských. ÚSTR v Praze nám pomáhá s realizací naučných výstav v prostorách školy. Využíváme nabídky přednášek a besed Knihovny M.J.Sychry a Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou.

Jsme aktivní v získávání prostředků z mnohých projektů, posledním z úspěšných je akce Broučkiáda – vybudování přírodní zahrady a venkovní učebny, podílíme se na projektu Kraje Vysočina Učíme se ze života pro život i dalších.

Vize naší školy:

 • Navození pozitivního vnímání života a světa jako celku
 • Podpora spontánnosti, tělesné pohody, zájmů, různorodého zaměření aktivit
 • Podpora sounáležitosti, přátelství, pomoci, solidarity s ostatními
 • Poskytnutí kvalitních základů vzdělání
 • Rozvoj individuality jednotlivce s pocitem sounáležitosti ke kolektivu, respektování osobnosti
 • Zvyšování zdravého sebevědomí a sebehodnocení každého žáka
 • Pomoc, podpora a kooperace postupně vytlačující násilí, bezohlednost, sobectví, hrubost, agresivitu
 • Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa, povzbuzovat chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé
 • Rozvíjet schopnost samostatně přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny kreativní schopnosti žáků, jejich fantazii, zájmy a nadání
 • Žáky handicapované zapojovat do běžného školního života bez výjimky
 • Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné
 • Přispívat k předání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání svého města
 • Vést žáky k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině
 • Vést žáky k poznání, že mohou svou životní situaci ovlivňovat

PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel školy