Školní družina

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁMECKÁ ŠKOLA
Školní rok 2017/2018

 1. Provozní doba školní družiny je rozdělena na dvě části:
 • Ranní družina 6:25 – 7:40 hod.
 • Odpolední družina 11:40 – 16:00 hod.
 • Osoby, které budou děti vyzvedávat ze ŠD, zazvoní na zvonek „DRUŽINA“. Do školy nevstupují a vyčkají příchodu dítěte.
 1. Činnost školní družiny probíhá v učebnách 2 a 4.
 2. Do školní družiny přichází děti samostatně po obědě, po výuce, po ukončení zájmové činnosti. Děti nesmí samy opouštět ŠD a nesmí do ŠD samy vstupovat, pokud není přítomna p. vychovatelka.
 3. Při nevyzvednutí dítěte do stanovené doby rodiči, p. vychovatelka rodiče nejdříve informuje telefonicky (nebo osoby uvedené na přihlášce). Poté kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě a požádá o pomoc policii.
 4. O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 5. Výše školného pro  šk. rok 2017/2018 je stanovena zřizovatelem ve výši 90 Kč/ měsíc. Platba se provádí v hotovosti do 10. dne měsíce p. vychovatelce s tím, že pokud nebude uhrazena, nemůže dítě školní družinu daný měsíc navštěvovat. Pokud by dítě již ŠD navštívilo do 10. dne měsíce, platba se musí uhradit v plné výši.
 6. Přihlášení a odhlášení dítěte do ŠD se provádí pouze písemnou formou.
 7. Zřizovatel školy stanovuje přerušení činnosti ŠD po dobu prázdnin (hlavních, jarních, velikonočních, podzimních a dalších).
 8. Děti dodržují vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy.
 9. Děti do školní družiny nenosí cenné předměty a nebezpečné předměty. Používání mobilních telefonů je ve školní družině zakázáno.
 10.  V době od 13:00 – 14:00 hod. je plánovaný pobyt venku. V této době není možné dítě ze školní družiny uvolňovat. Na pobyt venku mohou rodiče dítěti zajistit vhodné oblečení, které si děti mohou nechávat v šatně.
 11. Pokud má být dítě uvolněno ze školní družiny v jiném čase, než který je zapsán na přihlášce, musí to rodiče předem písemně oznámit p. vychovatelce. Na telefonickou žádost nelze dítě uvolnit ze školní družiny.

Program školní družiny

ZÁŘÍ : Naše škola, naše družina Zahájení školního roku, uvítání prvňáčků

 • Naše škola není bludiště – pátráme, co skrývají chodby, učebny, zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje

 • Organizace a režim ŠD, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu, co všechno stihneme během dne, náš rozvrh apod.

 • Navázání přátelských vztahů za pomoci společných her, pravidla společného soužití mezi dětmi

 • Kamarádi kolem nás – žebříček hodnot, čím si kamarádi dělají radost, vzájemná pomoc, malujeme kamaráda, poznáváme kamaráda po hlase apod.

 • Cesta do školy – povídání o cestě do školy a cestě domů – základy bezpečnosti při přesunu, při vycházce orientace v okolí školy

 • Sebeobsluha, stolování, kontrola běžné hygieny – mytí rukou, zásady zdravé výživy

 • Společná výzdoba herny

 • Beseda s policistkou BESIP

 • Pohybem ke zdraví, sportovní den

 • Vikingové - Perštejni

ŘÍJEN : Veselé barvy podzimu

 • Přírodovědné vycházky – poznávání přírodnin, upevňujeme si pravidla chování v přírodě, rozvoj vztahu k přírodě, sběr lesních plodů pro zvířátka

 • Ekologická výchova – ochrana přírody, třídění odpadů, sběr papíru, kaštanů

 • Příroda okolo nás – jak se mění stromy, využíváme listy a plody pro koláže, zhotovujeme z nich drobné šperky a jiné výrobky

 • Stavby z přírodních materiálů v lese, výrobky z přírodnin, vyřezávání z dýní, hrátky s bramborami – tiskátka, korále

 • Hry s napodobováním zvířat

 • Seznámení se školní knihovnou

LISTOPAD : Malá stezka odvahy, pohádka, hry a soutěže

 • Zamykáme les – podzimní výpravy do přírody, hry v terénu

 • Rozvíjení charakterových vlastností, učíme se toleranci

 • Učíme se pořádku, přemýšlíme a povídáme si o vandalismu

 • Už myslíme na Vánoce – práce s různými materiály

PROSINEC : Kouzelný vánoční měsíc

 • Mikulášské rejdění – nadílka, soutěže, hry, tanec

 • Vánoční besídka - příprava

 • Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, učíme se koledy

 • Vyprávíme si naše rodinné vánoční příběhy

 • Vyrábíme výrobky s vánočními náměty, přáníčka, vytváříme vánoční výzdobu

 • Zkoušíme vánoční zvyky

 • Pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu (nosíme do krmítka nasbírané plody)

 

LEDEN : Sníh, led a mráz – zimní čas

 • Mráz maluje na okna – koláže, sněhové vločky, práce se zimní tématikou

 • Zimní sporty – soutěže na sněhu, bobování, stavby ze sněhu

 • Povídáme si o bezpečnosti při hrách, zimních sportech

 • Přírodovědné vycházky

 • Střídání ročních období – jak se správně oblékat

 • Kvízy, hádanky, doplňovačky se zimní tématikou

 • Spolupráce s MŠ

 • Sběr papíru, hliníku

ÚNOR : Ve zdravém těle zdravý duch

 • Sněhový sochař – originální stavby ze sněhu, soutěže, výzdoba prostranství před školou ledovými ozdobami

 • Naše tělo – upevňování zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena, povídáme si o tom, co jíme

 • Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, učíme se správně telefonovat, důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci

 • Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají

 • Relaxujeme při hudbě, četbě, poslechu

 • Výroba masek k masopustu

BŘEZEN : Jarní pozdrav sněženky

 • Závodivé hry na chodbě a v tělocvičně, obruče, kuželky

 • Probouzí se jaro – pozorování změn v přírodě, první květy, první broučci, loučíme se se zimou

 • Zdobíme třídu jarními symboly

 • Jedl jsem, snědl jsem – povídání o zdravé výživě a vitamínech, „Zábavné odpoledne – soutěže, tanec, vtipy, ochutnávka potravin”

 • Navštívíme knihovnu, březen je měsíc knihy, vyrábíme záložky do knihy

DUBEN : Mláďata

 • Týden zvířecích mazlíčků v družině – vyprávíme si o našich kamarádech – zvířecích mazlíčcích, kreslíme je, modelujeme, ty malé přineseme na ukázku a hrajeme si s nimi

 • Povídáme si o tom, jak můžeme pomoci živé a neživé přírodě, připomeneme si důležitost třídění odpadů, uklízíme okolo družiny

 • Velikonoce – výrobky s velikonočními náměty, zvyky, koledy, výzdoba třídy a výstava

 • Logické matematické kvízy

KVĚTEN : Jsme veselé děti

 • Netradiční sporty – opičí dráha, chůdohrátky, víceboj, překážkové běhy, přetahování, soutěže v hodu míčkem

 • Vyrábíme dárky pro maminky, povídáme si o tom, co pro nás naše maminky znamenají, spolupráce s výtvarnicí

 • Štafetové soutěže, kolektivní sporty, mini olympiáda

 • Malování na chodníku, hry v přírodě

 • Vyprávíme si a čteme o zvířátkách v ZOO

 • Sběr papíru

ČERVEN : - Letní radovánky

 • Den dětí – zábavné odpoledne „Ukaž, co umíš” plné her a soutěží, návštěva ZOO Jihlava

 • Vycházky do lesa , sportování, pitný režim

 • Spolupráce s MŠ

 • Povídáme si o letních sportech, o nebezpečích a nástrahách kolem nás

 • Plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se budeme těšit

 • Úklid a oprava hraček

Po celý školní rok budeme:

 • hrát šprtec (stolní hokej), jehož vyvrcholením bude zápas ve šprtci s vyhlášením vítěze ve školním roce 2017/2018
 • navštěvovat akce školy a aktuální akce pořádané mimoškolními organizacemi
 • starat se o pěkné a čisté prostředí na školním dvorku
 • společně číst každý den knihu