Švermova

Jiné prázdniny

23. 10. 2020

Pěkný den,
děkujeme moc našim žáků i rodičům za stále zdokonalující se spolupráci, některým rodičům za vaši konkrétní pomoc a samozřejmě všem našim nezdolně kreativním kolegům a spolupracovníkům. A pro nás všechny připojuji několik důležitých poznámek, které vytvořili na MŠMT.  Za vedení školy Jaroslav Ptáček 


Biofeedback

22. 10. 2020

Vážení rodiče,

plánovaná prezentace přístroje Biofeedback, která měla proběhnout dne 4. listopadu 2020, bude vzhledem k epidemiologické situaci přesunuta na květen/červen. O náhradním termínu budete včas informováni na stránkách školy. Děkujeme za pochopení.


Rozvrh hodin on-line výuky pro 2. stupeň v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020

16. 10. 2020

V týdnu od 19. 10. do 23. 10.  bude  probíhat ve všech ročnících 2.stupně on-line výuka dle zvláštního rozvrhu. Přednost mají prioritní předměty – český jazyk, matematika a cizí jazyk.
On-line výuka na 1. stupni bude probíhat podle individuální domluvy třídních učitelů s žáky.


Důležité poznámky k aktuální distanční výuce

14. 10. 2020

Manuál MŠMT nám ukládá toto:

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. O konkrétních vnitřních pravidlech organizace výuky ve škole rozhoduje ředitel školy s ohledem na aktuální možnosti a podmínky školy.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se jedná o období od 14. 10. do 23. 10. 2020, což je osm pracovních dnů, bude z mého rozhodnutí do 23. 10. výuka probíhat převážně off- line. Učitelé měli možnost po vyhlášení opatření ministrem zdravotnictví a školství dne 12.10 připravit pro žáky učivo a zvolit způsob komunikace, který bude vyhovovat většině žáků třídy. Souvislá on-line výuka v těchto dnech probíhat nebude. Pokud by měla distanční výuka pokračovat i po termínu 2. 11. 2020 a budou dodány nové počítače z MŠMT, upravíme on-line výuku.

Přesto učitelé intenzívně připravují systém a časový harmonogram on-line výuky. Žáci budou svými třídními učiteli s tímto seznámeni.

V současné bohužel nedisponujeme dostatečným počtem počítačů k on-line výuce. Vyhlášení zakázky dle pravidel pro příspěvkové organizace trvá neúměrně dlouho, nákup kamer a dalších nástrojů je také velkým problémem.

Ale určitě bude vše v této oblasti k vaší i naší spokojenosti, stejně jako úspěšně proběhlo dovybavování školy pro žáky moderními názornými pomůckami, interaktivními tabulemi, přírodovědnými, chemickými a fyzikálními pomůckami. Což nám nyní není moc platné.

Děkuji za spolupráci a porozumění.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14. 10.2020              PaedDr. Jaroslav Ptáček


ORGANIZACE VÝUKY II. STUPNĚ OD 12. 10. DO 23. 10. 2020.

9. 10. 2020

Organizace výuky II. stupeň 


Hurá na kola!

5. 10. 2020

V letošním školním roce jsme zahájili výuku nejenom v lavicích, ale i na dopravním hřišti.  Žáčci 4. A se nejprve v učebně BESIP seznámili s pravidly bezpečné jízdy na kole, procvičili znalost dopravních značek, křižovatek a pak vyrazili na dopravní hřiště. Zde si pečlivě prošli celé hřiště a pak to přišlo. Nasedli na kola a učili se jezdit podle pravidel silničního provozu. Zkušenosti, které za celé dopoledne žáci získali,  budou procvičovat ve výuce a jízdu na hřišti  si vyzkouší ještě jednou na jaře.


Vyjádření hygieny k řešení vzniklé situace

22. 9. 2020

Dobrý den všem,
dnes proběhla médii informace o tom, že  nový ministr zdravotnictví Prymula doporučil ředitelům škol, aby zvážili vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. září. Protáhlo by se tak volno, jelikož v následující pondělí je svátek.  Po domluvě s panem místostarostou Vám, ředitelům škol, píši stanovisko zřizovatele. Nepotýká-li se Vaše škola se závažnými problémy spojenými s nákazou Covid-19, pak ředitelské volno nedoporučujeme a byli bychom rádi, kdyby probíhala výuka standardním způsobem.
Děkuji Vám a přeji příjemný den.  S pozdravem   Mgr. Petr Sedlák   Odbor školství, kultury, sportu a marketingu


Karanténa zámecká škola - ředitelské volno

21. 9. 2020

Vážení rodiče,
byli jsme informováni KHS o tom, že v současné době probíhá testování vybraných žáků a všech pedagogických pracovníků
(včetně vychovatelky a asistentky pedagoga) na přítomnost coronaviru. KHS dle pokynů ministerstva zdravotnictví neshledala ve škole situaci jako vážnou a tedy celá zámecká škola (můžeme říci naštěstí) nebude v karanténě.
Vzhledem k tomu, že všichni pedagogičtí zaměstnanci zámecké školy jsou prozatím v karanténě a škola nemůže organizačně zajistit výuku jinými pedagogy, vyhlašuje ředitel školy po domluvě s KHS ve dnech 21. až 23. 9. 2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŠKOLU ZÁMEK 4.

Následující dny 24. a 25. 9. 2020 by škola zajistila z organizačních důvodů zkrácenou výuku od 7:55h do 11:30h bez školní družiny. Oběd budou mít děti, které chodí na oběd, zajištěn.
Výuka ve 2. Z bude probíhat ve dnech 24. a 25. 9. 2020 rovněž pouze do 11:30 hodin. Výuku povede paní třídní učitelka.      PaedDr. Jaroslav Ptáček


Karanténa zámecká škola

18. 9. 2020

Vážení rodiče,
KHS nás informovala o nařízení karantény pro všechny pedagogické zaměstnance pracoviště Zámek 4.
Z těchto důvodů ředitel školy vyhlašuje v pondělí 21. 9. 2020 pro odloučené pracoviště Zámek 4 den ředitelského volna. O dalším vývoji situace bude škola informovat rodiče ihned v pondělí e-maily a sdělením na webových stránkách školy.    PaedDr. Jaroslav Ptáček


Je 1. září a začíná nový školní rok 2020-2021.

31. 8. 2020

Milí žáci, moc se na vás těšíme. Jsme připraveni!

Na všechno?

Samozřejmě doufáme, stejně jako ostatní školy, že se nám podzimní pandemie vyhne a nezasáhne do našeho regionu. Zároveň si uvědomujeme, že naši školu navštěvuje velké množství žáků, a proto před začátkem školního roku 2020/21 přistupujeme k různým preventivním opatřením. Kromě vybavení se ochrannými pomůckami a dezinfekčními prostředky se snažíme organizačně zajistit stravování v prostorách jídelny – třídní kolektivy by se zde měly co možná nejméně setkávat. Těm nejmladším umožníme, aby jednu z přestávek trávili venku na pozemku u školní zahrady. Při výjimečném stěhování žáků 2. stupně do odborných učeben bude zajištěno důkladné větrání.

Také je nutno počítat s možností, že škola bude muset dočasně přistoupit k dálkovému vzdělávání. Proto jsme v posledním srpnovém týdnu zajistili školení technické podpory pro pedagogické pracovníky. Zaměřili jsme se především na další možnosti systému Bakaláři, efektivní využití modulu pro komunikaci s rodiči i žáky a jiné. Metodik ICT v rámci proškolování kolektivu povede pedagogy i individuálně a pomůže jim s nalezením optimálních řešení elektronické komunikace. Náš zřizovatel nám také nabídl personální pomoc v provozu IT i při zpracování výběrových řízení na notebooky pro učitele na základě slibu MŠMT o podpoře distančního vzdělávání.

Jarní pandemie nás ujistila o tom, že pedagogové školy jsou flexibilní a vynalézaví, že jim na žácích opravdu záleží. Některým třídám se osvědčily jejich vlastní webové stránky, na které byli rodiče a žáci zvyklí již  z doby před pandemií. U všech tříd probíhala komunikace prostřednictvím e-mailů, v dalších třídách probíhaly konzultace i s využitím sociálních sítí, online komunikačních nástrojů či v závěru formou osobních setkání.

Soudě podle zpětné vazby od vás, žáků a rodičů, žádný sebelepší alternativní komunikační nástroj nemůže nahradit partu kamarádů ve třídě, ani osobnost učitele. Navíc máme k dispozici potřebné pomůcky a vybavení včetně odborných učeben, dílen, počítačových tříd, interaktivních tabulí či množství manipulačních pomůcek pro žáky se SVP, kterými se v posledních letech základní školy vybavily.

My učitelé to dobře víme a během uplynulých měsíců jste si to uvědomili jistě i vy, žáci a rodiče, že vlastně chodit do školy je prima věc.

Také se pokusíme rozklíčovat a adaptovat na naše prostředí nová nařízení, instrukce a metodiky. Školský zákon například zavádí povinnost účastnit se distanční výuky jako součást povinné školní docházky. Jakou formu máme zvolit, to není doporučeno, ale musíme splnit pokyn individualizace, tedy přizpůsobit vše podmínkám žáka. V našich silách ale není, jak jsme zjistili během jarních měsíců, výrazně přimět rodiče i žáky k výuce na dálku. Je to opět v rukou našich učitelů, vychovatelů a asistentů, na jejich osobní motivaci žáků, na vstřícném a kamarádském přístupu, používáním zdravého rozumu. Je i mnoho neznámých. Například přijdou obyčejná nachlazení i u pedagogů, vychovatelů i ostatních zaměstnanců. Co se dříve obětavě přecházelo, tak nyní se budou zvažovat mnohé širší souvislosti jako věk, společná domácnost se seniory či dlouhodobě nemocnými. Loajalita všech je velká, ale zabezpečit rozvrhy bez spojování a suplování externími spolupracovníky může být neřešitelným problémem. A co žáci? Mnozí rodiče úzkostlivě chrání své děti před nepohodlím i v době nekoronavirové, natož co nyní, někteří naopak svoje děti posílají mezi spolužáky i s pořádnou svíčkou u nosu i záchvaty kašlíčku. Povedeme si samozřejmě i evidenci těch, kteří trpí alergiemi s jejich specifickými příznaky. Problémem bude také nastavit modifikovaná pravidla pro omlouvání. Ještě více naroste už tak velká absence především u těch starších ročníků. Vždyť mnozí z nich ani nepovažovali za důležité zúčastnit se přípravek na přijímací zkoušky na střední školy, které jsme pro ně připravili a odborně i hygienicky zabezpečili.

A co nás zítra čeká? Slavnostně se přivítáme, prolistujeme nový školní kalendář s harmonogramem na celý školní rok a začneme. Žáci se budou minimálně stěhovat, budou hlavně ve svých kmenových třídách, máme upravený „jízdní řád“ pro stravování v jídelně, pro družiny. Harmonizační dny pro „šesťáky“ proběhnou také v modifikované podobě. Během září vyučující zjistí úroveň znalostí žáků ve třídách v jednotlivých předmětech a podle toho budou přesně upraveny obsahy vzdělávacích plánů třídám „na míru.“ Cílem bude probrat a přesunout priority učiva z jarního období loňského školního roku do úvodních měsíců roku letošního a plynule navázat aktuálním učivem.

Věříme, že to společně zvládneme.     PaedDr. Jaroslav Ptáček


Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

30. 8. 2020

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 – v souvislosti s covid-19


Rodičům prvňáčků – informace pro 1. školní den

28. 8. 2020
 •  rodiče doprovodí svého prvňáčka do třídy, z hygienických důvodů s ochranou úst
 •  příchod do školy je od 7:30 – 7:50h - pavilon B
 •  společně s učitelkou budou děti plnit zajímavé úkoly (do 8:45 hodin)
 •  po té si vychovatelky odvedou děti do družiny, kde se jim budou věnovat
 •  mezitím budou rodiče informováni třídní učitelkou o průběhu výuky (i v době absence ve škole), 
 •  o chodu školní družiny, stravování a bezpečnostně hygienických opatřeních
 •   vychovatelky přivedou děti zpět do třídy, společně ukončíme první školní den v 9:30 hodin

Upozornění:
Můžete si zakoupit čip pro vstup do školy a ke stravování – u vedoucí školní jídelny, 120,- Kč 31.8. do 15:00 hodin - zadní vchod od skleníku nebo 1.9. v 9:30 po ukončení první společné schůzky. 
Připravte si s sebou vlastní psací potřeby (k vyplnění údajů), 200,- Kč na úhradu výtvarných a dalších potřeb.

Třídní schůzky rodičů žáků 1. Tříd

Milí rodiče,
zveme Vás rovněž na schůzku s třídní učitelkou ve třídách 1.A, B, C dne 8. září v 15 hodin.

Těšíme se na Vás třídní učitelky 1.A, B a C třídy K. Bergerová, Z. Popelová, M. Trojánková

 


Schůzky šestých tříd s třídními učiteli

23. 8. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci ve školách v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru se plánované červnové setkání rodičů s třídními učitelkami a třídním učitelem budoucích šestých tříd nemohlo uskutečnit.
První třídní schůzky se proto uskuteční 3. září 2020 od 15,30 hod. nejprve ve školní jídelně, poté s třídními učitelkami a třídním učitelem ve třídě. Rodiče obdrží mimo jiné informace o harmonizačních dnech, které se uskuteční v druhém týdnu září.   Mgr. Eva Kociánová


ZVLÁDLI JSME TO

26. 6. 2020

Placky s tímto nápisem a sluníčkem dostanou zítra, v poslední den školního roku 2019-2020,  všichni žáci naší školy.
A protože už máme připraven k tisku nový školní kalendář, tak použiju slova z jeho úvodní strany:

Vážení a milí rodiče, přátelé naší školy,
poznali jsme díky hodně složité zatěžkávací zkoušce všech našich žáků, rodičů a zaměstnanců školy na konci minulého školního roku, že nastavené zásady naší organizace jsou dobré, fungující a dostatečně adaptabilní. Všechny podněty z této doby chceme vyhodnotit a využít v novém školním roce. Ještě jednou vám všem patří velké poděkování za spolupráci, vstřícnost, toleranci i zodpovědnost.
Naše pedagogické snažení ji mnoho let provází motto školy RŮZNÉ CESTY -  SPOLEČNÝ CÍL.
Vyzkoušeli jsme si a prošlapali letos mnohé další, nové cesty a cestičky. Těšíme se, že se po nich často proběhneme a dostaneme k cíli jiným způsobem.

Pěkné léto přeji za vedení školy všem a na závěr citát Antoine de  Saint – Exupéryho:

"Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby ti sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře."
PaedDr.Jaroslav Ptáček, ředitel školy


Volný den

18. 6. 2020

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 24 a Vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, § 2 vyhlašuji volný den pro žáky na pondělí a úterý 29. a 30. 6. 2020 z organizačních důvodů.  PaedDr. Jaroslav Ptáček –  ředitel školyBudoucí prvňáčci

1. 6. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci ve školách v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru se plánované červnové setkání rodičů s učitelkami budoucích prvních tříd neuskuteční. Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na webových stránkách v záložce RODIČE – BUDOUCÍ PRVŇÁČCI a podrobnější informace Vám zašlou třídní učitelky
e-mailem, který jste uvedli v zápisovém listu.
Ve školním roce 2020/2021 přivítáme v naší škole 78 prvňáčků. Z toho 65 na Švermové a 13 na Zámku.
Žáci se budou vzdělávat podle ŠVP RŮZNÉ CESTY, SPOLEČNÝ CÍL.


Vážení rodiče žáků 2. stupně

31. 5. 2020

Chtěli bychom Vás informovat o vzdělávání žáků 2. stupně od 8.6. 2020

 • Nadále bude pokračovat výuka na dálku, tak jako doposud.
 • Osobní účast žáků 2. st. ve škole není možná z kapacitních důvodů – ve škole je rozmístěno 18 skupin žáků 1. stupně, kteří zabrali i část učeben 2. stupně.
 • Protože bychom se i přesto se svými žáky rádi viděli a také bychom potřebovali vrátit učebnice za stávající školní rok, navrhujeme pro každý ročník jeden den v týdnu, kdy by se do školy dostavili.
 • Vzhledem k tomu, že lze vzít vždy pouze skupinu do 15 žáků, každý třídní učitel si svoji třídu rozdělí na dvě skupiny a setká se s oběma skupinami jeden den v týdnu. Žáci přinesou s sebou učebnice, které odloží ve škole. Při vstupu do školy musí mít roušku.
 • Další týden se ve stejnou dobu a stejnou formou do školy vrátí a vyzvednou si učebnice na další školní rok.
 • Účast na této aktivitě by měla být povinná, neboť odevzdat učebnice je povinností žáka. Pokud tak ve vážných případech nebude možné učinit, domluví se zákonný zástupce s třídním učitelem na způsobu předání a vydání učebnic.
 • Podmínkou pro vstup žáka do školy je dodržení všech hygienických zásad, s kterými se rodiče i žáci podrobně seznámí v dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020. Naleznete jej na našich webových stránkách v záložce RODIČE – VÝUKA V DOBĚ PANDEMIE – 2.STUPEŃ
 • Zároveň zákonný zástupce zodpovídá za pravdivé vyplnění čestného prohlášení, které žák odevzdá při prvním vstupu do školy. Čestné prohlášení najdete na webových stránkách školy v záložce RODIČE.
 • Vzhledem k naplněné kapacitě není možné ani přihlášení na oběd ve školní jídelně.

Časový harmonogram příchodů žáků 2.stupně ( Kdy a kam mám přijít do školy )

Je nutné, aby žák respektoval veškeré pokyny vyučujících, dodržoval stanovená hygienická pravidla.
Vedení školy


Vážení rodiče žáků 1. stupně

12. 5. 2020

Chtěli bychom Vás informovat o vzdělávání žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

 • Nadále bude pokračovat výuka na dálku převážně třídními učiteli, tak jako doposud.
 • Je možná osobní účast žáků 1. st. ve škole.
 • Žáci, pokud možno jednoho ročníku, budou rozděleni do skupin po patnácti.
 • Aktivity žáků budou probíhat ve dvou blocích:
  - dopoledním (1.r. do 11:30, 2. – 5. r. 3x týdně do 11:30 a 2x týdně do 12:25) a
  - odpoledním (nejdéle do 16:00).
 • Žáci budou mít možnost naobědvat se ve školní jídelně – nutno dopředu nahlásit.
 • Dopolední blok budou zajišťovat učitelé 1. stupně, asistentky pedagoga, učitelé 2. stupně, popř. vychovatelky. Žáci budou plnit úkoly totožné s výukou na dálku (především z ČJ a M).
 • Upozorňujeme rodiče, že vždy není možné zajistit, aby měli žáci svého třídního učitele.
 • Odpolední blok budou zajišťovat vychovatelky, asistentky pedagoga, popř. další vyučující.

Podmínkou osobní účasti žáků 1. st. ve škole je, že se rodiče podrobně seznámí s dokumentem Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020, který naleznete na webových stránkách školy v záložce RODIČE – VÝUKA V DOBĚ PANDEMIE – 1. STUPEŇ.

Přihlášku žáka k účasti ve výuce musí zákonný zástupce vyplnit a poslat nejlépe elektronicky třídnímu učiteli nejpozději do 18. 5. 2020. Sestavené skupiny budou neměnné a pozdější přihlášení není možné. Přihlášku Vám pošle třídní učitel a také ji naleznete na webových stránkách školy v záložce RODIČE – VÝUKA V DOBĚ PANDEMIE – 1. STUPEŇ.

Zároveň zákonný zástupce zodpovídá za pravdivé vyplnění čestného prohlášení, které žák odevzdá při prvním vstupu do školy dne 25. 5. 2020. Čestné prohlášení najdete na webových stránkách školy v záložce RODIČE – VÝUKA V DOBĚ PANDEMIE – 1. STUPEŇ.

Je nutné, aby žák respektoval veškeré pokyny vyučujících, dodržoval stanovená hygienická pravidla, neboť nedodržování těchto pravidel může být důvodem k vyřazení žáka z výuky ve škole.

Podrobné informace dostanete do 22. 5. 2020.

Vedení školy


Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

6. 5. 2020

Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 – vyhláška


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání - zámek

4. 5. 2020

Seznam žáků nově přijatých na školní rok 2020/2021 – výuka v budově Zámek 4


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání - Švermova 4

4. 5. 2020

Seznam žáků nově přijatých na školní rok 2020/2021 – výuka v budově Švermova 4


Vážení rodiče žáků 9. ročníku

4. 5. 2020

dovolte mi informovat Vás o možnostech přípravy na přijímací zkoušky na střední školu:

 1. distanční výuka – učitelé jako doposud budou připravovat žáky on- line
 2. osobní účast ve škole – přípravu budou zajišťovat ředitelem určení učitelé (nemusí se shodovat s učiteli přidělenými ke třídám)

Podmínkou osobní účasti žáka ve škole je podrobné seznámení se s dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který naleznete na webových stránkách školy v záložce RODIČE – VÝUKA V DOBĚ PANDEMIE – 9. ROČNÍK.
Účast žáka ve výuce musí zákonný zástupce nahlásit třídnímu učiteli nejpozději do 7.5. 2020.
Sestavené skupiny budou neměnné a pozdější přihlášení není možné.
Zároveň zákonný zástupce zodpovídá za pravdivé vyplnění čestného prohlášení, které žák odevzdá při prvním vstupu do školy v týdnu od 11.5. do 15.5.2020.

Je nutné, aby žák respektoval veškeré pokyny vyučujících, dodržoval stanovená hygienická pravidla, neboť nedodržování těchto pravidel může být důvodem k vyřazení žáka z přípravy.
Příprava žáků bude probíhat jedenkrát týdně ve dvou blocích, které budou trvat 60 minut.

Poté je možné naobědvat se ve školní jídelně. Podrobné informace dostanete 11.5.2020.     Vedení školy


Informace z vedení školy, pondělí 27. 4. 2020.

28. 4. 2020

Volba tématu dnešního příspěvku je jasná, máme pro vás tři důležité body.

Ukončené zápisy do prvních tříd.

Bereme je jako nejlepší vysvědčení za naši systematickou celoroční práci. Protože vy nám po dlouhé úvaze svěřujete to nejcennější, co máte, vašeho začínajícího školáčka. Děkujeme za důvěru. A od 1. září budeme společně s vámi vychovávat a vzdělávat budoucího prvňáčka, který poprvé zamíří do opravdové školy. A že v ní bude hodně, hodně dlouho. Nejvíce se asi těší naše budoucí třídní učitelky, které jsem několikrát jmenovitě zmiňoval a jsou zkušené i empatické. Na Švermově 4 budou tři třídy s ideálním počtem 20-23 žáků, na Zámku 4 bude jedna třída s počtem pod 20 žáků.

Matematická třída.
Opět byl výrazný převis zájemců. Proto jsme letos ve výjimečné době zvolili výjimečný přístup. Bez přijímacích zkoušek, protože nejistot a neexistencí jasných plánů a harmonogramů pro školy bylo příliš. A také jsme přistoupili k vytvoření dvou matematických tříd. Třídními učiteli v nich budou Mgr. Milada Kachlíková a Mgr. Milan Prokop. Přijatí žáci, kteří nejlépe splnili daná kritéria k přijetí do matematické třídy, obdrží vyrozumění o svém přijetí mailem nebo telefonicky do konce týdne.
Doplnění počtu v jednotlivých třídách proběhne po odchodu některých žáků na víceletá gymnázia. Ve standardních třídách 6. ročníku budou třídními učiteli Mgr. Jitka Holemářová, Mgr. Dagmar Myslivcová a Mgr. Šárka Filipová. Opět doufáme, že budete spokojeni a že věříte našim znalostem, schopnostem a zkušenostem. Ve všech pěti třídách 6.ročníku bude vždy okolo 20 žáků a určitě sami uznáte, že je to méně než 30 žáků ve třídě a především práce s žáky v tomto hodně problematickém věku bude  snazší. Vstřícnější pro žáky, učitele i rodiče.

Domácí vzdělávání.

Drtivá většina z vás oceňuje vzájemnou spolupráci se školou a inspiraci. To je dobře. Proto jsme od minulého týdne pro vás otevřeli v době vyučování (8,00 – 13,00 hodin) školní sportovní areál. Můžete si zasportovat a vyzkoušet volnočasové aktivity (skluzavka, tyč, horolezecká stěna...). Kruhový divadelní amfiteátr rozhodně není určen skejtařům! Chceme, aby tam neběhali psi (bohužel mluvím z vlastní zkušenosti), nejezdily tam na kole děti a neházely po sobě kačírkem (což opět není neobvyklé). Proto jsem požádal o dozor naše učitele, asistenty a zaměstnance, kteří prosí o toleranci, vstřícnost a pochopení.
A co na závěr? Přeji všem zdraví, neutuchající nadšení a optimismus. A pěkné čarodějnice a první květnový den.  Jaroslav Ptáček


Archiv