Úkoly výchovného poradenství

Nejdůležitějšími úkoly výchovného poradce na škole jsou :

 • poradenská činnost pro rodiče i žáky
 • úzká spolupráce s vedením školy a pedagogickými pracovníky
 • zajišťování vyšetření nebo následných kontrol v pedagogicko-psychologické poradně
 • vedení přehledu o žácích se SPU a SPCH
 • zpracování materiálů o integraci žáků, ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími zpracování individuálníchvzdělávacích plánů
 • zajišťování činnosti dyslektických kroužků, individuální péče o integrované žáky
 • ve spolupráci s metodikem prevence zajišťování besed s tematikou drog, právního vědomí, trestné činnosti dětí atd.
 • organizace spolupráce s centrem Ponorka
 • profiorientace žáků, spolupráce s IPS Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou
 • kompletace přihlášek na SŠ
 • informovat o umístění žáků na SŠ, vedení evidence
 • spolupráce s metodikem prevence na škole, s PPP, SPC, komisí pro péči o dítě při MěÚ, Policií ČR

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OSMILETÁ GYMNÁZIA 

 • Pro školní rok 2020/2021 se přihlášky podávají do 1. března 2021.
 • Žák (rodiče žáka) může podat dvě přihlášky na dvě různé školy.
 • Zdravotní potvrzení není potřeba.
 • Přihlášku na požádání zpracuje výchovná poradkyně.
 • Je nutné informovat výchovnou poradkyni nebo třídní učitele nejpozději do 15. 2. 2021, že máte zájem o vyplnění přihlášky nebo do tohoto dne vyplněnou přihlášku odevzdat k potvrzení školy.
 • Přihlášku je možné stáhnout na stránkách MŠMT, kde jsou uvedeny podrobné pokyny.
 • Vyplněnou, potvrzenou přihlášku se zápisovým lístkem vydá výchovná poradkyně:
  17. 2. 2021 od 13,30 do 16,00 hodin
  24. 2. 2021 od 13,30 do 16,00 hodin
 • Termín přijímacích zkoušek: 
  1. termín: 14. dubna 2021
  2. termín: 15. dubna 2021
 • Náhradní termíny:
  12. května 2021,
  13. května 2021
 • V případě zájmu informace podá výchovná poradkyně Simona Kirchnerová
 • Kontakt:
  Mgr. Simona Kirchnerová, telefon: 739 433 973
  Konzultační hodiny: středa: 13,30 – 15,30 hodin