Úkoly výchovného poradenství

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OSMILETÁ GYMNÁZIA 
 • Pro školní rok 2022/2023 se přihlášky podávají do 1. března 2023.
 • Žák (rodiče žáka) může podat dvě přihlášky na dvě různé školy.
 • Zdravotní potvrzení není potřeba.
 • Přihlášku na požádání zpracuje výchovná poradkyně.
 • Je nutné informovat výchovnou poradkyni nejpozději do pátku 10. 2. 2023, že máte zájem o zpracování přihlášky nebo do tohoto dne řádně vyplněnou přihlášku odevzdat k potvrzení školy.
 • Na stránkách MŠMT jsou uvedeny podrobné pokyny, včetně přihlášky, kterou je možno stáhnout.
 • Vyplněnou, potvrzenou přihlášku se zápisovým lístkem vydá výchovná poradkyně:

- 14. 2. 2023 od 13,30 do 16,30 hodin

- 15 2. 2023 od 13,30 do 16,30 hodin

 • Termín přijímacích zkoušek:  1. termín: 17. dubna 2023        2. termín: 18. dubna 2023
 • Náhradní termíny: 10. května 2023, 11. května 2023
 • V případě zájmu informace podá výchovná poradkyně Simona Kirchnerová
 • Kontakt: Mgr. Simona Kirchnerová, telefon: 739 433 973
 • Konzultační hodiny: středa: 13,30 – 15,30 hodin
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEMATICKÉ TŘÍDY NA ZŠ ŠVERMOVA
 • Ve školním roce 2023/2024 bude v 6. ročníku otevřena MATEMATICKÁ TŘÍDA. 
 • Do této třídy se mohou přihlásit žáci 5. ročníku základních škol. 
 • Při přijímací zkoušce budou plnit úkoly z matematiky a z českého jazyka. 

        ◦ Přihlášky do této třídy najdete na našich webových stránkách v rubrice :    RODIČE – MATEMATICKÁ TŘÍDA

 • Přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka se uskuteční:    dne 29. březen 2023 od 14:00 hod  zkoušky proběhnou v budově školy Švermova 4  
 • Přihlášky odevzdejte do pondělí 27. 3. 2022.

 

HLAVNÍMI ÚKOLY VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO 1. STUPEŇ NA ŠKOLE JSOU:

 • Poradenská činnost pro rodiče a žáky.
 • Úzká spolupráce s pedagogickými pracovníky a vedením školy.
 • Nastavení podpůrného opatření školou a jeho následné vyhodnocení.
 • Zajištění odborného posouzení, případně kontroly v poradenském zařízení.
 • Vedení agendy o žácích s podpůrnými opatřeními.
 • Ve spolupráci s třídními a vyučujícími učiteli zpracování individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory.
 • Spolupráce při zajištění potřebných pomůcek žákům na základě doporučení poradenského zařízení.
 • Zajišťování individuální péče, pedagogické intervence, speciální pedagogické péče.
 • Zajišťování besed v úzké spolupráci s metodikem prevence.
 • Informace o přijímacím řízení na víceletá gymnázia, matematické třídy.
 • Podpora při zpracování přihlášek na osmiletá gymnázia.
 • Vedení evidence zapojení žáků do vědomostních a sportovních soutěží
 • Spolupráce s metodikem prevence ve škole, s PPP, SPC, OSPOD, Policií ČR.
 • Konzultační hodiny: středa 13,30 – 15,30 hodin
 • Kontakt: Mgr. Simona Kirchnerová, telefon: 739 433 973