Výchovný poradce 2.stupeň

Pozor - změna v přijímacím řízení!

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří), je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021. Původní termíny byly u těchto oborů vzdělávání zhruba o polovinu kratší. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu do 2. ledna do 31. března s tím, že původně byl termín jen do poloviny února. „Předpokládáme, že to těmto školám umožní dostatečný prostor pro hodnocení práce či výkonu uchazečů s tím, že budou zkoušky rozloženy v čase do delšího období,“ doplňuje Robert Plaga.

Harmonogram přijímacího řízení 2021/2022

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

Letos již pátým rokem jsou povinni všichni žáci 9. tříd, kteří chtějí studovat na střední škole či na gymnáziu, skládat jednotnou přijímací zkoušku. Tato jednotná zkouška je připravována státní společností CERMAT (pod dohledem MŠMT) a skládá se z didaktického testu z českého jazyka a matematiky.

Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky.

Uchazeč má možnost podat přihlášku na dvě střední školy (nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž může konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek každého testu z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pokud se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Minimální hranice úspěšnosti u přijímacích zkoušek není stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy zpravidla do konce ledna.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek na SŠ v roce 2021:

1. termín

pondělí 12. dubna 2021 – čtyřleté obory vzdělání

2. termín

úterý 13. dubna 2021 – čtyřleté obory vzdělání

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

1. termín: 12. května 2021 (středa)

2. termín: 13. května 2021 (čtvrtek)

Přehled důležitých termínů pro deváťáky ve školním roce 2020/2021:

Tento přehled platí pro všechny žáky a žákyně 9. ročníku ZŠ, kteří se hlásí na maturitní obory bez talentové zkoušky (střední školy, obchodní a policejní akademie, čtyřletá gymnázia, technické obory atd).

2020:  30. 11. 2020 uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou pro 1. kolo přijímacích zkoušek

2021: do 1. 3. 2021 uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky pro 1. kolo přijímacích zkoušek

Na naší škole ti přihlášku na požádání zpracuje výchovná poradkyně.

12. 4. 2021 první termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek

13. 4. 2021 druhý termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek

28. 4. 2021 do tohoto data musí být CERMATem dokončeno centrální vyhodnocení testů jednotné přijímací zkoušky a výsledky předány školám.

Poté, co zpřístupní CERMAT hodnocení uchazečů školám, mají školy dva pracovní dny na to, aby zveřejnily seznam přijatých uchazečů.

Vyhlášení výsledků probíhá takto:

 • u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů
 • u nepřijatých uchazečů škola zasílá poštou písemné rozhodnutí
 • Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí – po vyhlášení výsledků je nutné, aby uchazeč podal zápisový lístek, kterým potvrzuje svůj zájem o školu. Musí tak učinit do 10 pracovních dnů, jinak bude jeho místo uvolněno žákům, podali odvolání.
 • Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o nepřijetí – po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné, aby žák podal odvolání o rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je nutné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o nepřijetí, a to formou doporučeného psaní nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu datovou schránkou, na podání e-mailem nebude brán zřetel). Odvolání doporučujeme podat ihned, pokud nejste uvedeni na seznamu přijatých uchazečů, není nutné čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Obory SŠ s talentovou přijímací zkouškou:

2. – 15. 1. 2021 (pracovní dny) – termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou – konkrétní termín najdeš na webových stránkách střední školy

15. – 31. 1. 2021 (pracovní dny) – termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři

2. – 15. 2. 2021 (pracovní dny) – termín pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (konají i jednotnou přijímací zkoušku dle termínů výše)

5. – 15. 2. 2021 – vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů s talentovou zkouškou. Vyhlášení výsledků probíhá stejně jako u oborů bez talentové zkoušky – u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů, u nepřijatých uchazečů škola zasílá písemné rozhodnutí. Poté stejně platí lhůta 3 pracovních dnů na odvolání a 10 pracovních dnů na podání zápisového lístku.

Hodnocení přijímací zkoušky na SŠ

Oproti běžným testům na ZŠ jsou státní přijímací zkoušky jiné i v tom, že na každý předmět má žák 2 pokusy (pokud se hlásí na dvě školy). Počítá se mu lepší výsledek z testu z každého předmětu, nemusí být tedy tolik nervózní, že špatný výkon či chyba v jeden termín bude znamenat konec šancí na přijetí.

Přihlášky

 • Přihlášku si můžete stáhnout na stránkách středních škol nebo na stránkách MŠMT
 • Na požádání přihlášky zpracuje výchovná poradkyně

 

Nejdůležitějšími úkoly výchovného poradce na škole jsou :

 • poradenská činnost pro rodiče i žáky
 • úzká spolupráce s vedením školy a pedagogickými pracovníky
 • zajišťování vyšetření nebo následných kontrol v pedagogicko-psychologické poradně
 • vedení přehledu o žácích se SPU a SPCH
 • zpracování materiálů o integraci žáků, ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími zpracování individuálníchvzdělávacích plánů
 • zajišťování činnosti dyslektických kroužků, individuální péče o integrované žáky
 • ve spolupráci s metodikem prevence zajišťování besed s tematikou drog, právního vědomí, trestné činnosti dětí atd.
 • profiorientace žáků, spolupráce s IPS Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou
 • kompletace přihlášek na SŠ
 • informovat o umístění žáků na SŠ, vedení evidence
 • spolupráce s metodikem prevence na škole, s PPP, SPC, komisí pro péči o dítě při MěÚ, Policií ČR