Výchovný poradce 2.stupeň

Vážení rodiče a deváťáci,

chtěli bychom Vás ještě jednou upozornit na nejdůležitější změny v přijímacím řízení:

 1. v 1.kole přijímacího řízení je pouze jeden termín jednotné přijímací zkoušky (8.6.)
 2. nelze se odvolat proti nepřijetí na SŠ
 3. uchazeč může ale podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. 
  Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:
  existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
  Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí. (o dodatečném přijetí na uvolněná místa rozhoduje tedy ředitel SŠ , ne krajský úřad)
 4. zápisový lístek je nutno odevzdat řediteli SŠ do 5 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení
 5. zápisový lístek lze přenést z jedné SŠ na druhou( zpětvzetí) pouze na základě dodatečného přijetí na SŠ (vydání nového rozhodnutí) nebo byl-li zápisový lístek uplatněn na škole s talentovou zkouškou
 6. Další kola přijímacího řízení se konají v souladu se stávající právní úpravou. Termín pro odevzdání zápisových lístků je ovšem dle nové právní úpravy zkrácen také pouze na 5 pracovních dnů.

 

Poslední verze přijímacích zkoušek – 31.3. 2020

Volba povolání

Pro školní rok 2020/2021 se ke studiu ve středních školách pro první kolo přijímacího řízení mohou podávat dvě přihlášky.

Důležité termíny:

Přihlášku je třeba podat do 2. března 2020.

 • Zápisový lístek si zákonní zástupci vyzvednou v určených termínech

  Termíny pro vyzvednutí zápisových lístků – žáci 9.tříd:
  15.1.2020 13:30 – 15:00
  5.2.2020   14:15 – 15:30
  12.2.2020 13:30 – 15:30
  4.3.2020   14:15 – 16:00

  Zápisový lístek si musí vyzvednout zákonný zástupce ( proti podpisu).
  Pokud Vám žádný termín nevyhovuje, volejte : 730 519 284.
  PhDr. Jindra Bajerová, výchovná poradkyně pro 2.stupeň

Ředitelé středních škol stanoví kritéria pro přijetí do 31. ledna 2020.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

 • 1. termín: 14. 4. 2020 pro čtyřleté maturitní obory
 • 2. termín: 15. 4. 2020 pro čtyřleté maturitní obory,
 • náhradní termín pro všechny obory: 13. a 14. 5. 2020

Uchazeči o ostatní (nematuritní) obory jednotnou přijímací zkoušku nekonají.

 • Přijímací řízení proběhne 22. - 30. 4. 2020
 • Talentové zkoušky 2. - 15. 1. 2020,
 • Talentové zkoušky konzervatoří: 15. - 31. 1. 2020
 • Talentové zkoušky sportovních gymnázií 2. 1. - 15. 2. 2020

  

Přihlášky

 • Přihlášku si můžete stáhnout na stránkách středních škol nebo na stránkách MŠMT
 • Na požádání přihlášky zpracuje výchovná poradkyně

 

Nejdůležitějšími úkoly výchovného poradce na škole jsou :

 • poradenská činnost pro rodiče i žáky
 • úzká spolupráce s vedením školy a pedagogickými pracovníky
 • zajišťování vyšetření nebo následných kontrol v pedagogicko-psychologické poradně
 • vedení přehledu o žácích se SPU a SPCH
 • zpracování materiálů o integraci žáků, ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími zpracování individuálníchvzdělávacích plánů
 • zajišťování činnosti dyslektických kroužků, individuální péče o integrované žáky
 • ve spolupráci s metodikem prevence zajišťování besed s tematikou drog, právního vědomí, trestné činnosti dětí atd.
 • profiorientace žáků, spolupráce s IPS Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou
 • kompletace přihlášek na SŠ
 • informovat o umístění žáků na SŠ, vedení evidence
 • spolupráce s metodikem prevence na škole, s PPP, SPC, komisí pro péči o dítě při MěÚ, Policií ČR