Operační program VVV - Šablony

Operační program VVV - Šablony

V rámci Operačního programu VVV - Šablony I, poskytovatel dotace MŠMT je od 1.1. 2017 do 31.12.2018 realizován projekt s názvem „ Podpora vzdělávání cestou inkluze“,

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004078

Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, personální posílení o školního psychologa a speciálního pedagoga.

Šablony II.

Projekt z názvem MOZAIKA příležitostí “ v rámci Operačního programu VVV - Šablony II. Realizace od 1.1. 2019 do 31.12.2020,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010392
Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na podporu matematické gramotnosti, kariérové vzdělávání a cizí jazyky, vzdělávání na k výkonu specializované činnosti koordinace v oblasti ICT, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, na tandemovou výuku a realizaci projektových dnů s přírodní a výtvarnou tématikou, podporou čtenářské gramotnosti, dále personální posílení o školního psychologa a speciálního pedagoga.

Šablony III.

Pod názven „ Nespočetné cesty” je realizován projekt Šablony III. Doba realizace navazuje na předchozí zjednodušené projekty od 1.1.2021 – 31.12.2022, reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018272. I nadále jsou podporovány personální šabolny, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání žáků za podpory rozvoje klíčových kompetencí v různých  vzdělávacích oblastech a oborech školního kurikula.

Díky spolupráci pedagogů v tandemové výuce se zlepší kvality výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. Pozitivní vliv na každodenní práci při vzdělávání a výchově žáků bude prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol. V oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která povede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků se zaměřujeme na témata polytechnického a environmentálního vzdělávání, na podporu podnikavosti, kreativity a logického myšlení.