Školní družina

 

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

pro rodiče žáků prvních tříd a pro ostatní zájemce o zájmové vzdělávání

Podmínky přijímání uchazečů: O přijetí žáka-účastníka zájmového vzdělávání (ÚZV) do ŠD rozhoduje ředitel školy. Na základě přihlášky do zájmového vzdělávání jsou přijímáni účastníci až do naplnění kapacity školní družiny. Důvodem pro nepřijetí účastníka může být nedodání řádně vyplněné přihlášky v řádném termínu.

Šest oddělení školní družiny je umístěno v budově školy Švermova ve vybavených hernách. Z toho čtyři oddělení jsou umístěna v samostatných hernách a dvě oddělení jsou sloučena v jedné velké herně. Další dvě samostatná oddělení školní družiny se nacházejí v budově Zámek.

Provoz ŠD Zámek:                ráno  6.25 ÷ 7.40 hodin                 odpoledne 11.30 ÷ 16.00 hodin  

Provoz ŠD ZŠ Švermova:     ráno   6.30 ÷ 7.45 hodin                  odpoledne 11.30 ÷ 16.00 hodin    

                                                 „velká“ ŠD pro všechny děti            od 15.30 hod. budou všechny děti sloučeny

                                                  (vchod od skleníku)                          ve „velké“ ŠD (vchod od skleníku)                

                                                                                                                                                                                                 

Po vyučování a po obědě odvádějí p. vychovatelky žáky do prostor školní družiny. Žáci, kteří mají 5. vyučovací hodinu, docházejí do ŠD sami. Je-li žák přihlášen do družiny, vyplní rodiče zápisní lístek a vyznačí, zda žák bude ze ŠD odcházet sám nebo si žáka vyzvednou. Pokud žák odchází sám, je nutno vyznačit čas, kdy lze žáka propustit (např. 13.30 hodin). Každou změnu doby odchodu, která není na zápisním lístku, je třeba sdělit p. vychovatelce písemně, např. poslat lístek po žákovi. Rodič je také povinen každou absenci žáka řádně omluvit a to z důvodu bezpečnosti žáka. Pokud si rodiče žáka do 16.00 hodin dítě nevyzvednou, bude postupováno dle platných směrnic.

Od 13.30 do 14.30 hodin chodí žáci pravidelně na vycházky a tuto dobu nelze žáka propouštět nebo vyzvednout ze ŠD. Je dobré, aby si žák pro tento účel přinesl na převlečení tepláky či jiné sportovní oblečení dle ročního období, jinak hrozí znečištění oblečení, které žák nosí  ve škole. Prosíme o výrazné označení věcí a přezůvek. Pitný režim – čaj je k dispozici v jídelně nebo je možno pití zakoupit ve školním bufetu.

 

 

Čísla telefonů školní družiny, jednotlivých oddělení:

Družina 1.           566 503 978, mob.703 375 479            p. vedoucí vychovatelka Blanka Kupcová - nová ŠD

Družina 2.                              566 503 978                          p. vychovatelka Hana Hartlová - nová ŠD

Družina 3.                              566 503 983                          p. vychovatelka Mgr. Jana Pondělíčková

Družina 4.                              566 503 985                          p. vychovatelka Zina Pohlová   

Družina 5.                              566 503 982                           p. vychovatelka Šárka Hamalová, Pavla Řeháčková

Družina 6.                              566 503 991                           p. vychovatelka Markéta Fialová                    

Družina 7.  ŠD Zámek          566 624 492                           p. vychovatelka Marie Uhlířová

Družina 8.  ŠD Zámek          566 624 492                           p. vychovatelka Marika Goldírová

            

Měsíční poplatek činí 120,-Kč a uhradit jej lze následovně:

 

Platba bankovním převodem:

               -      vystavit platební příkaz na jednorázovou platbu pro 10 měsíců (=celý školní rok)  1 200,-Kč  ve prospěch

účtu  701 909 604 / 0600  s přiděleným variabilním symbolem

nebo

               –     vystavit platební příkaz na platbu pro 10 měsíců (celý školní rok) 1200,- Kč ve dvou splátkách:

                                                           první ve výši 480,- Kč do konce měsíce října

                                                           druhá ve výši 720,- Kč do konce měsíce února následujícího roku

        ve prospěch účtu  701 909 604 / 0600  s přiděleným variabilním symbolem  

 

Poplatek se hradí i v případě, že žák navštíví v daném měsíci ŠD alespoň 1 den.

Prosíme o řádné dodržování termínu platby a čísla bankovního účtu.

Neuhrazení poplatku nejpozději do konce měsíce října může být důvodem pro vyřazení z docházky.

 

                                                                                                           Za školní družinu

                                                                                                                                    Blanka Kupcová