Školní družina

 

 

Informace o ŠKOLNÍ DRUŽINĚ pro rodiče žáků prvních tříd a ostatních zájemců o zájmové vzdělávání

Podmínky přijímání uchazečů: O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. Na základě přihlášky do zájmového vzdělávání jsou přijímáni účastníci až do naplnění kapacity školní družiny. Důvodem pro nepřijetí účastníka může být nedodání řádně vyplněné přihlášky v řádném termínu.

Školní družina je umístěna v budově školy v pěti upravených a vybavených hernách ,dvě společné v nové ŠD-vchod od skleníku, čtyři v hlavní budově.

Provoz ŠD ZŠ Švermova:
ráno 6.30 ÷ 7.45 hodin odpoledne 11.30 ÷ 16.00 hodin

nová ŠD pro všechny děti od 15.30 hod. budou všechny děti sloučeny

vchod od skleníku v nové ŠD (vchod od skleníku)

Provoz ŠD Zámek:
ráno 6.25 ÷ 7.40 hodin odpoledne 11.40 ÷ 16.00 hodin

Po vyučování a po obědě odvádějí p. vychovatelky děti do prostor školní družiny. Děti, které mají 5. vyučovací hodinu docházejí do ŠD samy. Je-li dítě přihlášeno do družiny, vyplní rodiče zápisní lístek a vyznačí, zda dítě bude ze ŠD odcházet samo nebo si dítě vyzvednou. Pokud dítě odchází samo, je nutno vyznačit čas, kdy lze dítě propustit (např. 13.30 hodin). Každou změnu doby odchodu, která není na zápisním lístku, je třeba sdělit p. vychovatelce písemně, např. poslat lístek po dítěti. Rodič je také povinen každou absenci dítěte řádně omluvit, jedná se o bezpečnost dítěte. Pokud si rodiče dítě do 16.00 dítě nevyzvednou, bude postupováno dle platných směrnic.

Od 13.30 do 14.30 hodin chodí děti pravidelně na vycházky a tuto dobu nelze dítě propouštět nebo vyzvednout ze ŠD. Je dobré, aby si dítě pro tento účel přineslo převlečení (tepláky či jiné sportovní oblečení dle ročního období). Prosíme o výrazné označení věcí a přezůvek. Pro pobyt v ŠD si dítě donese také ručník.

Pitný režim – čaj v jídelně nebo nákup pití ve školním bufetu.

Čísla telefonů školní družiny, jednotlivých oddělení:

Družina 1. 566 503 978 (p. vedoucí vychovatelka Blanka Kupcová)

Družina 2. 566 503 978 (p. vychovatelka Hana Hartlová)

Družina 3. 566 503 983 (p. vychovatelka Mgr. Jana Pondělíčková)

Družina 4. 566 503 985 (p. vychovatelka Zina Pohlová )

Družina 5. 566 503 982 (p. vychovatelka Šárka Hamalová)

Družina 6. 566 503 983 (p. vychovatelka Markéta Fialová)

Družina 7. ŠD Zámek 566 624 492 (p. vychovatelka Marie Uhlířová)

ŠD mobil 703 375 479

Měsíční poplatek činí Kč 90,- a lze jej uhradit následovně:

Platba trvalým příkazem:

- vystavit platební příkaz na jednorázovou platbu pro 10 měsíců (celý školní rok) Kč 900,- ve prospěch účtu 701 909 604 / 0600 s přiděleným variabilním symbolem

- vystavit platební příkaz na platbu pro 10 měsíců (celý školní rok) Kč 900,- ve dvou splátkách:
-- první v měsíci září Kč 360,- za měsíce do konce kalendářního roku
-- druhá v měsíci lednu Kč 540,-za měsíce do konce školního roku

ve prospěch účtu 701 909 604 / 0600 s přiděleným variabilním symbolem

Platba v hotovosti:

- předem Kč 900,- ve dvou splátkách:
-- první v měsíci září, Kč 360,- za měsíce do konce kalendářního roku
-- druhá v měsíci lednu, Kč 540,- za měsíce do konce roku školního

Neuhrazení poplatku nejpozději do konce měsíce října může být důvodem pro vyřazení z docházky

Za školní družinu

Blanka Kupcová