Je 1. září a začíná nový školní rok 2020-2021.

Milí žáci, moc se na vás těšíme. Jsme připraveni!

Na všechno?

Samozřejmě doufáme, stejně jako ostatní školy, že se nám podzimní pandemie vyhne a nezasáhne do našeho regionu. Zároveň si uvědomujeme, že naši školu navštěvuje velké množství žáků, a proto před začátkem školního roku 2020/21 přistupujeme k různým preventivním opatřením. Kromě vybavení se ochrannými pomůckami a dezinfekčními prostředky se snažíme organizačně zajistit stravování v prostorách jídelny – třídní kolektivy by se zde měly co možná nejméně setkávat. Těm nejmladším umožníme, aby jednu z přestávek trávili venku na pozemku u školní zahrady. Při výjimečném stěhování žáků 2. stupně do odborných učeben bude zajištěno důkladné větrání.

Také je nutno počítat s možností, že škola bude muset dočasně přistoupit k dálkovému vzdělávání. Proto jsme v posledním srpnovém týdnu zajistili školení technické podpory pro pedagogické pracovníky. Zaměřili jsme se především na další možnosti systému Bakaláři, efektivní využití modulu pro komunikaci s rodiči i žáky a jiné. Metodik ICT v rámci proškolování kolektivu povede pedagogy i individuálně a pomůže jim s nalezením optimálních řešení elektronické komunikace. Náš zřizovatel nám také nabídl personální pomoc v provozu IT i při zpracování výběrových řízení na notebooky pro učitele na základě slibu MŠMT o podpoře distančního vzdělávání.

Jarní pandemie nás ujistila o tom, že pedagogové školy jsou flexibilní a vynalézaví, že jim na žácích opravdu záleží. Některým třídám se osvědčily jejich vlastní webové stránky, na které byli rodiče a žáci zvyklí již  z doby před pandemií. U všech tříd probíhala komunikace prostřednictvím e-mailů, v dalších třídách probíhaly konzultace i s využitím sociálních sítí, online komunikačních nástrojů či v závěru formou osobních setkání.

Soudě podle zpětné vazby od vás, žáků a rodičů, žádný sebelepší alternativní komunikační nástroj nemůže nahradit partu kamarádů ve třídě, ani osobnost učitele. Navíc máme k dispozici potřebné pomůcky a vybavení včetně odborných učeben, dílen, počítačových tříd, interaktivních tabulí či množství manipulačních pomůcek pro žáky se SVP, kterými se v posledních letech základní školy vybavily.

My učitelé to dobře víme a během uplynulých měsíců jste si to uvědomili jistě i vy, žáci a rodiče, že vlastně chodit do školy je prima věc.

Také se pokusíme rozklíčovat a adaptovat na naše prostředí nová nařízení, instrukce a metodiky. Školský zákon například zavádí povinnost účastnit se distanční výuky jako součást povinné školní docházky. Jakou formu máme zvolit, to není doporučeno, ale musíme splnit pokyn individualizace, tedy přizpůsobit vše podmínkám žáka. V našich silách ale není, jak jsme zjistili během jarních měsíců, výrazně přimět rodiče i žáky k výuce na dálku. Je to opět v rukou našich učitelů, vychovatelů a asistentů, na jejich osobní motivaci žáků, na vstřícném a kamarádském přístupu, používáním zdravého rozumu. Je i mnoho neznámých. Například přijdou obyčejná nachlazení i u pedagogů, vychovatelů i ostatních zaměstnanců. Co se dříve obětavě přecházelo, tak nyní se budou zvažovat mnohé širší souvislosti jako věk, společná domácnost se seniory či dlouhodobě nemocnými. Loajalita všech je velká, ale zabezpečit rozvrhy bez spojování a suplování externími spolupracovníky může být neřešitelným problémem. A co žáci? Mnozí rodiče úzkostlivě chrání své děti před nepohodlím i v době nekoronavirové, natož co nyní, někteří naopak svoje děti posílají mezi spolužáky i s pořádnou svíčkou u nosu i záchvaty kašlíčku. Povedeme si samozřejmě i evidenci těch, kteří trpí alergiemi s jejich specifickými příznaky. Problémem bude také nastavit modifikovaná pravidla pro omlouvání. Ještě více naroste už tak velká absence především u těch starších ročníků. Vždyť mnozí z nich ani nepovažovali za důležité zúčastnit se přípravek na přijímací zkoušky na střední školy, které jsme pro ně připravili a odborně i hygienicky zabezpečili.

A co nás zítra čeká? Slavnostně se přivítáme, prolistujeme nový školní kalendář s harmonogramem na celý školní rok a začneme. Žáci se budou minimálně stěhovat, budou hlavně ve svých kmenových třídách, máme upravený „jízdní řád“ pro stravování v jídelně, pro družiny. Harmonizační dny pro „šesťáky“ proběhnou také v modifikované podobě. Během září vyučující zjistí úroveň znalostí žáků ve třídách v jednotlivých předmětech a podle toho budou přesně upraveny obsahy vzdělávacích plánů třídám „na míru.“ Cílem bude probrat a přesunout priority učiva z jarního období loňského školního roku do úvodních měsíců roku letošního a plynule navázat aktuálním učivem.

Věříme, že to společně zvládneme.     PaedDr. Jaroslav Ptáček


31. 8. 2020


Zpět