Vážení a milí rodiče, žáci i kolegové.

Skončilo 1. pololetí školního roku 2020-2021, období, které bylo z hlediska vzdělávání a jeho organizace velmi nestandardní. Postavilo nás před nové výzvy. Podmínky pro distanční výuku, která převládala, se výrazně zlepšily a to nejen díky státní dotaci na nákup technického vybavení, ale též díky vysokému nasazení našich pedagogů, vychovatelek, asistentek a úsilí a spolupráci ze strany rodičů žáků.

Ještě před rokem si nikdo z nás nedovedl představit nejen výuku na dálku, ale i on-line rodičovské schůzky, on-line porady pedagogického sboru či webináře. Svět se nám překlopil do virtuální roviny, která nám trochu připomíná počítačové hry našich dětí.

Mnohé připravené akce, kurzy, soutěže, přehlídky i besedy jsme museli zrušit – namátkou týdenní lyžařský výcvikový kurz pro sedmáky, párkové závody, výměnný pobyt v polské škole, vánoční besídky, den otevřených dveří a další a další. Pedagogové přišli o celodenní seminář s Mgr. Michaelou Veselou a Mgr. Zdenkem Martínkem, našimi externími lektory.

Proběhla pedagogická rada, která shrnuje nejdůležitější záležitosti uplynulého období a plánuje další úkoly, všichni třídní učitelé hodnotí svoje žáky, výchovní poradci informují a rekapitulují schůzky s rodiči ohledně podpůrných i jiných opatření, pomáhají s přihláškami na střední školy, vedení školy upozorňuje na důležité povinnosti, výkazy, nabídky.

Ze Školské rady, která tento týden proběhla, vyplynuly také mnohé náměty. Poděkování za úsilí pedagogů i materiální pomoc ze školních zdrojů potřebným žákům, požadavek na navýšení počtu on-line hodin, tedy důraz ne na písemné zadávání ve stávající míře, ale na on-line vysílání, a to nejen hlavních předmětů. Doporučení maximálního využívání učebnic a textů i v této době. Školská rada schválila dodatky ŠVP, například přesuny části učiva, systém hodnocení a klasifikace během distanční výuky.

Výpisy vysvědčení jsou vytištěny pro všechny žáky, dnes je ale od svých třídních učitelů obdrží pouze žáci prvních a druhých tříd.

Současná složitá situace není u konce a nás čeká řešení dalších záležitostí, které patří k chodu školy. Každým rokem se žáci 5. tříd a učitelé připravují a těší na pohádkový zápis budoucích prvňáčků. Ten by měl proběhnout ve dnech 9. a 10. dubna 2021. Bohužel letos bez účasti starších spolužáků, ale samozřejmě všichni kolegové z 1. stupně tradičně vytvoří vstřícné a milé prostředí pro tuto zásadní událost v životě začínajícího školáčka.

V příštím školním roce budeme znovu v 6. ročníku otvírat třídu s rozšířenou výukou matematiky. Žáci pátých tříd ze Švermovy 4 a Zámek 4, ale i z ostatních škol, si již nyní mohou podat přihlášku, která je ke stažení na stránkách školy.

Naši žáci se i nyní účastní vědomostních soutěží, které letos probíhají v omezené míře a on-line, pokračují mnohé projekty, do kterých je škola aktivně zapojena.

Velké poděkování patří těm, bez kterých bychom nemohli fungovat. Jedná se o extrémně vytížený ekonomický úsek a sekretariát školy. Dále o provozní pracovníky, paní školnici a pana školníka, vedoucí školní jídelny, zaměstnance kuchyně i výdejny.

Stejně jako vy, žáci a rodiče, i my věříme, že se nám - pedagogům v brzké době opět poštěstí stát ve třídě před našimi žáky a že se distanční výuka stane pouze vítaným doplňkem k  tradiční výuce prezenční.

Vedení školy


28. 1. 2021


Zpět