Aktuality


Budoucí prvňáčci

1. 6. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci ve školách v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru se plánované červnové setkání rodičů s učitelkami budoucích prvních tříd neuskuteční. Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na webových stránkách v záložce RODIČE – BUDOUCÍ PRVŇÁČCI a podrobnější informace Vám zašlou třídní učitelky
e-mailem, který jste uvedli v zápisovém listu.
Ve školním roce 2020/2021 přivítáme v naší škole 78 prvňáčků. Z toho 65 na Švermové a 13 na Zámku.
Žáci se budou vzdělávat podle ŠVP RŮZNÉ CESTY, SPOLEČNÝ CÍL.


Vážení rodiče žáků 2. stupně

31. 5. 2020

Chtěli bychom Vás informovat o vzdělávání žáků 2. stupně od 8.6. 2020

 • Nadále bude pokračovat výuka na dálku, tak jako doposud.
 • Osobní účast žáků 2. st. ve škole není možná z kapacitních důvodů – ve škole je rozmístěno 18 skupin žáků 1. stupně, kteří zabrali i část učeben 2. stupně.
 • Protože bychom se i přesto se svými žáky rádi viděli a také bychom potřebovali vrátit učebnice za stávající školní rok, navrhujeme pro každý ročník jeden den v týdnu, kdy by se do školy dostavili.
 • Vzhledem k tomu, že lze vzít vždy pouze skupinu do 15 žáků, každý třídní učitel si svoji třídu rozdělí na dvě skupiny a setká se s oběma skupinami jeden den v týdnu. Žáci přinesou s sebou učebnice, které odloží ve škole. Při vstupu do školy musí mít roušku.
 • Další týden se ve stejnou dobu a stejnou formou do školy vrátí a vyzvednou si učebnice na další školní rok.
 • Účast na této aktivitě by měla být povinná, neboť odevzdat učebnice je povinností žáka. Pokud tak ve vážných případech nebude možné učinit, domluví se zákonný zástupce s třídním učitelem na způsobu předání a vydání učebnic.
 • Podmínkou pro vstup žáka do školy je dodržení všech hygienických zásad, s kterými se rodiče i žáci podrobně seznámí v dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020. Naleznete jej na našich webových stránkách v záložce RODIČE – VÝUKA V DOBĚ PANDEMIE – 2.STUPEŃ
 • Zároveň zákonný zástupce zodpovídá za pravdivé vyplnění čestného prohlášení, které žák odevzdá při prvním vstupu do školy. Čestné prohlášení najdete na webových stránkách školy v záložce RODIČE.
 • Vzhledem k naplněné kapacitě není možné ani přihlášení na oběd ve školní jídelně.

Časový harmonogram příchodů žáků 2.stupně ( Kdy a kam mám přijít do školy )

Je nutné, aby žák respektoval veškeré pokyny vyučujících, dodržoval stanovená hygienická pravidla.
Vedení školy


Informace pro rodiče- škola zámek

25. 5. 2020

Přihlášení žáci na školní docházku od 25. 5. 2020 donesou první den do školy čestné prohlášení o svém zdravotním stavu.

Musí mít 2 roušky a sáček na dopolední výuku2 , pokud se dítě účastní odpoledního bloku, musí mít ještě 2 roušky navíc , igelitovou tašku na osobní věci, žákovskou knížku, učebnice , sešity na výuku, svačinu a pití. Odpadky ze svačin se nebudou házet do společného koše, ale každý si je odnese v krabičce od svačiny domů, 1 ručník v sáčku a papírové kapesníčky.

Omlouvání žáka z výuky do 3 dnů, pokud bude vykazovat příznaky onemocnění, nesmí školu navštěvovat.

Co si děti do školy přinesou, odnesou si i domů.

Při příchodu do školy půjdou přímo do třídy, kde se přezují, popř. svléknou a věci si uloží do igelitové tašky, kterou budou mít u své lavice. / v šatnách nic zůstávat nebude/.

Ranní školní družina nebude.

Žáci jsou ve škole rozděleni do skupin.

Rozdělení a celá informace ZDE


Vážení rodiče žáků 1. stupně

12. 5. 2020

Chtěli bychom Vás informovat o vzdělávání žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

 • Nadále bude pokračovat výuka na dálku převážně třídními učiteli, tak jako doposud.
 • Je možná osobní účast žáků 1. st. ve škole.
 • Žáci, pokud možno jednoho ročníku, budou rozděleni do skupin po patnácti.
 • Aktivity žáků budou probíhat ve dvou blocích:
  - dopoledním (1.r. do 11:30, 2. – 5. r. 3x týdně do 11:30 a 2x týdně do 12:25) a
  - odpoledním (nejdéle do 16:00).
 • Žáci budou mít možnost naobědvat se ve školní jídelně – nutno dopředu nahlásit.
 • Dopolední blok budou zajišťovat učitelé 1. stupně, asistentky pedagoga, učitelé 2. stupně, popř. vychovatelky. Žáci budou plnit úkoly totožné s výukou na dálku (především z ČJ a M).
 • Upozorňujeme rodiče, že vždy není možné zajistit, aby měli žáci svého třídního učitele.
 • Odpolední blok budou zajišťovat vychovatelky, asistentky pedagoga, popř. další vyučující.

Podmínkou osobní účasti žáků 1. st. ve škole je, že se rodiče podrobně seznámí s dokumentem Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020, který naleznete na webových stránkách školy v záložce RODIČE – VÝUKA V DOBĚ PANDEMIE – 1. STUPEŇ.

Přihlášku žáka k účasti ve výuce musí zákonný zástupce vyplnit a poslat nejlépe elektronicky třídnímu učiteli nejpozději do 18. 5. 2020. Sestavené skupiny budou neměnné a pozdější přihlášení není možné. Přihlášku Vám pošle třídní učitel a také ji naleznete na webových stránkách školy v záložce RODIČE – VÝUKA V DOBĚ PANDEMIE – 1. STUPEŇ.

Zároveň zákonný zástupce zodpovídá za pravdivé vyplnění čestného prohlášení, které žák odevzdá při prvním vstupu do školy dne 25. 5. 2020. Čestné prohlášení najdete na webových stránkách školy v záložce RODIČE – VÝUKA V DOBĚ PANDEMIE – 1. STUPEŇ.

Je nutné, aby žák respektoval veškeré pokyny vyučujících, dodržoval stanovená hygienická pravidla, neboť nedodržování těchto pravidel může být důvodem k vyřazení žáka z výuky ve škole.

Podrobné informace dostanete do 22. 5. 2020.

Vedení školy


Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

6. 5. 2020

Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 – vyhláška


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání - zámek

4. 5. 2020

Seznam žáků nově přijatých na školní rok 2020/2021 – výuka v budově Zámek 4


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání - Švermova 4

4. 5. 2020

Seznam žáků nově přijatých na školní rok 2020/2021 – výuka v budově Švermova 4


Vážení rodiče žáků 9. ročníku

4. 5. 2020

dovolte mi informovat Vás o možnostech přípravy na přijímací zkoušky na střední školu:

 1. distanční výuka – učitelé jako doposud budou připravovat žáky on- line
 2. osobní účast ve škole – přípravu budou zajišťovat ředitelem určení učitelé (nemusí se shodovat s učiteli přidělenými ke třídám)

Podmínkou osobní účasti žáka ve škole je podrobné seznámení se s dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který naleznete na webových stránkách školy v záložce RODIČE – VÝUKA V DOBĚ PANDEMIE – 9. ROČNÍK.
Účast žáka ve výuce musí zákonný zástupce nahlásit třídnímu učiteli nejpozději do 7.5. 2020.
Sestavené skupiny budou neměnné a pozdější přihlášení není možné.
Zároveň zákonný zástupce zodpovídá za pravdivé vyplnění čestného prohlášení, které žák odevzdá při prvním vstupu do školy v týdnu od 11.5. do 15.5.2020.

Je nutné, aby žák respektoval veškeré pokyny vyučujících, dodržoval stanovená hygienická pravidla, neboť nedodržování těchto pravidel může být důvodem k vyřazení žáka z přípravy.
Příprava žáků bude probíhat jedenkrát týdně ve dvou blocích, které budou trvat 60 minut.

Poté je možné naobědvat se ve školní jídelně. Podrobné informace dostanete 11.5.2020.     Vedení školy


Informace z vedení školy, pondělí 27. 4. 2020.

28. 4. 2020

Volba tématu dnešního příspěvku je jasná, máme pro vás tři důležité body.

Ukončené zápisy do prvních tříd.

Bereme je jako nejlepší vysvědčení za naši systematickou celoroční práci. Protože vy nám po dlouhé úvaze svěřujete to nejcennější, co máte, vašeho začínajícího školáčka. Děkujeme za důvěru. A od 1. září budeme společně s vámi vychovávat a vzdělávat budoucího prvňáčka, který poprvé zamíří do opravdové školy. A že v ní bude hodně, hodně dlouho. Nejvíce se asi těší naše budoucí třídní učitelky, které jsem několikrát jmenovitě zmiňoval a jsou zkušené i empatické. Na Švermově 4 budou tři třídy s ideálním počtem 20-23 žáků, na Zámku 4 bude jedna třída s počtem pod 20 žáků.

Matematická třída.
Opět byl výrazný převis zájemců. Proto jsme letos ve výjimečné době zvolili výjimečný přístup. Bez přijímacích zkoušek, protože nejistot a neexistencí jasných plánů a harmonogramů pro školy bylo příliš. A také jsme přistoupili k vytvoření dvou matematických tříd. Třídními učiteli v nich budou Mgr. Milada Kachlíková a Mgr. Milan Prokop. Přijatí žáci, kteří nejlépe splnili daná kritéria k přijetí do matematické třídy, obdrží vyrozumění o svém přijetí mailem nebo telefonicky do konce týdne.
Doplnění počtu v jednotlivých třídách proběhne po odchodu některých žáků na víceletá gymnázia. Ve standardních třídách 6. ročníku budou třídními učiteli Mgr. Jitka Holemářová, Mgr. Dagmar Myslivcová a Mgr. Šárka Filipová. Opět doufáme, že budete spokojeni a že věříte našim znalostem, schopnostem a zkušenostem. Ve všech pěti třídách 6.ročníku bude vždy okolo 20 žáků a určitě sami uznáte, že je to méně než 30 žáků ve třídě a především práce s žáky v tomto hodně problematickém věku bude  snazší. Vstřícnější pro žáky, učitele i rodiče.

Domácí vzdělávání.

Drtivá většina z vás oceňuje vzájemnou spolupráci se školou a inspiraci. To je dobře. Proto jsme od minulého týdne pro vás otevřeli v době vyučování (8,00 – 13,00 hodin) školní sportovní areál. Můžete si zasportovat a vyzkoušet volnočasové aktivity (skluzavka, tyč, horolezecká stěna...). Kruhový divadelní amfiteátr rozhodně není určen skejtařům! Chceme, aby tam neběhali psi (bohužel mluvím z vlastní zkušenosti), nejezdily tam na kole děti a neházely po sobě kačírkem (což opět není neobvyklé). Proto jsem požádal o dozor naše učitele, asistenty a zaměstnance, kteří prosí o toleranci, vstřícnost a pochopení.
A co na závěr? Přeji všem zdraví, neutuchající nadšení a optimismus. A pěkné čarodějnice a první květnový den.  Jaroslav Ptáček


Jak se učime doma a jak to zvládáme?

26. 4. 2020

Již několikátý týden probíhá výuka on line. Děti využívají počítače, různé výukové programy a informace od učitelů, aby učivo zvládly. A daří se jim…..


Zápis do 1. třídy pro 2020/21 – AKTUÁLNĚ!

18. 4. 2020

Od 15. 4. do 24. 4. 2020 do 15:00h
Koordinátor: Mgr. Jarmila Hrdinová tel.: 734 313 352 e-mail: hrdinova@4zszdar.cz

Milí rodiče,
v souladu s opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 je vydáno toto opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce. 

Pokyny a způsob zápisu  » ZDE PROSÍM KLIKNĚTE


INFORMACE Z VEDENÍ ŠKOLY - 17.DUBNA 2020

17. 4. 2020

Milí žáci, rodiče a kolegové,
apríl i aprílové počasí je za námi, nejraději bychom ale často pravili, že je to kolem nás snad apríl. Že?
Ale není a musíme se do toho zakousnout. Zkrátka to dáme. Pořád platí, co jsem o našem přístupu napsal v prvním vstupu na titulní stránku našeho školního webu. Osvědčuje se, ale děkujeme za podněty i zpětnou vazbu, zabýváme se jimi.
Stále spolu komunikujeme a posouváme se dále. Drtivá většina žáků spolupracuje (děkujeme, jste skvělí), využívá svých silnějších stránek, nápadů, kreativity i našich doporučení, která vycházejí ze zkušeností a našeho odhadu přiměřenosti a volby priorit. Ostatní si zvolili jinou cestu, tady je naše veškerá snaha marná.
Byli jsme kontrolováni Českou školní inspekcí, jak učíme, jaké volíme metody, jaké jsou zpětné vazby, jak jsme pořešili třičtvrtiletní pedagogickou radu, co  využíváme a jak se připravujeme na přechod na standardní výuku. Obstáli jsme, i pochvala zazněla. V pondělí půjdeme, stejně jako všechny školské příspěvkové organizace města, předkládat celoroční závěrku  za rok 2019 a na hodnocení organizace za toto období, tedy kolik projektů jsme  zpracovali, do jakých aktivit jsme zapojeni a především jaké máme pedagogické výsledky, jak škola vystupuje navenek. Myslím, že se nemáme za co stydět.  
Kromě nikdy nekončící práce s administrativou, údržbou a vypisováním nekonečných potvrzení, připravujeme prostory pro výuku ve třídách i venku. Můžete naši přípravu vidět na fotografiích (už se, milí žáci, také nemůžete dočkat pracovních činností?).
Dále už máme zapsáno hodně prvňáčků a ve zbývajících dnech jste u nás i ostatní vítáni a těšíme se na vás. Těší se na Vás i šikovné paní učitelky, které povedou první třídy: Bergerová Klára, Drahotská Zdenka, Popelová Zlatuše a Trojánková Martina a připravují se na první schůzku s dětmi i rodiči. Uvidíme, kdy nám to povolí. Možnosti letošního výjimečného zapsání jsou uvedeny v článku nade mnou. Snažíme se vám to usnadnit, jak opět vidíte na přiložených fotečkách.  Někteří z vás, především rodiče těch nejmenších z prvního stupně, si domlouváte schůzky s učiteli a ti vám předávají papírové úkoly a náměty na domácí výuku. Také připojuji fotečku. A já jsem si našel malou chvilku a odpočinul si a schoval se v  družině, poznáte mne podle účastnické placky z jednoho projektu. Pěkné jaro a vše dobré přeji za celé vedení školy.  

A připojuji praktickou tabulku výčtu nařízení, co můžeme a nemůžeme. Na všechny nové pokyny od ministerstev jsme připraveni.      Jaroslav Ptáček

Tabulka nouzového stavu – aktuální stav

Galerie fotografií – zápis


INFORMACE OD VEDENÍ ŠKOLY

31. 3. 2020

Milí rodiče a žáci,
máme za sebou třetí výjimečný týden, na jehož počátku skončil měsíc březen a nastoupil duben.
Od 1. dubna je možné zahájit zápis do 1. tříd, který v našem městě proběhne od 15. 4. do 24. 4. 2020. Všechny potřebné informace najdete na našich webových stránkách.
Končí nám další týden „výuky nevýuky“, který zvládáte vy, rodiče, skvěle a děti téměř skvěle. Tím myslíme, děti, že se vám občas nechce některý úkol napsat, vymyslet, ale naopak spoustu věcí uděláte výborně. A ačkoli to může znít divně, častěji a častěji se my, učitelé, setkáváme s tím, že nám žáci píší: „Stýská se mi po kamarádech, nikdy jsem si nemyslela, že to řeknu, ale chtěla bych do školy, komunikace s vámi mailem je zábavná, ale lepší by to bylo ve škole“.
Věřte nám, že my, učitelé, to máme podobně.
Kromě zápisu do 1. tříd nás čeká v tomto měsíci přijímací řízení do matematické třídy, takže upozorňujeme zájemce, že lze na našich stránkách najít informace i přihlášku do matematické třídy, a proto neváhejte a posílejte.
Vzhledem k tomu, že se stále objevují požadavky na vydání některých dokumentů – např. ošetřovné, na webu najdete také tuto informaci o úředních hodinách:
Všechny vaše požadavky rádi vyřídíme každé pondělí a středu vždy od 7,00 hodin do 11,00 hodin.
Vedoucí školní jídelny nás informovala, že vzhledem k minimálnímu zájmu o odběr obědů se tato nabídka pro rodiče i zaměstnance nebude realizovat.
Vám, milí kolegové, děkujeme za veškerou práci v tomto týdnu, která se netýkala pouze přípravy úkolů a opravování prací, které nám naši pilní žáci posílají, ale také například výpomoci na školním pozemku, tedy ve skleníku, objednávání učebnic, doplňování dokumentů – třídní knihy, třídních výkazů apod. Zasíláme Vám ještě zajímavé a užitečné odkazy, přejeme všem pěkný víkend.
https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx  
http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks


Jak s odpady v době nákazy

30. 3. 2020

28. březen, Den učitelů.

27. 3. 2020

28. březen, Den učitelů.
Naši milí kolegové, dnes jsme měli mít tradiční setkání současných i minulých zaměstnanců k našemu zítřejšímu svátku.
Nezbývá, než se v 16.30 hodin, kdy bylo naplánováno zahájení a připraveno první překvapení, se na chvilku zastavit, na dálku se na sebe napojit a vzájemně si popřát hodně zdraví. A ať co nejdříve společně překonáme toto nelehké období a můžeme se opět setkávat. Jsme rádi, že Vás máme a spolupracujeme. Přejeme vše dobré.
Eva Kociánová, Jarmila Hrdinová a Jaroslav Ptáček 

Naši milí žáci.
Ke Dni učitelů jsme pro vás připravili krátké video.
http://www.staletekoreny.cz/jan-amos-komensky-v-dobach-epidemii
Doufáme, že vás osloví a my se poté budeme moci zeptat, co vás zaujalo a co jste si zapamatovali.
Dobrý nápad, že?

Vážení rodiče, nyní informace pro vás - PRŮZKUM VAŠEHO ZÁJMU.
Stále probíráme ve škole mnoho podnětů, jejichž realizace by vám usnadnila vaši novou roli.
Jeden z nich je, že bychom se pokusili v případě odpovídajícího zájmu vařit pro vás obědy.

Jak by to probíhalo?

 • na den by byla nabídka vždy jednoho jídla (polévka, hl. jídlo, případně salát)
 • vařilo by se v úterý, středu a čtvrtek
 • vydávalo by se v jednorázových obalech (jinak nelze!) u zadního okénka od skleníku v 10,30-11,30 hodin
 • platilo by se převodem, účet máte zřízen, nebo v hotovosti za každý odebraný oběd 80,- Kč - , což je cena jídla a boxu (bohužel v případě zavřené školy nelze dávat dotované obědy žákům a musíme dodržet tuto kalkulaci!!!)
 • objednávku byste provedli den předem do určené hodiny na záznamník školní jídelny nebo na  trojakova@4zszdar.cz

DŮLEŽITÉ: Do pondělí 30.3. do 12,00 hodin se VÁŽNÍ ZÁJEMCI o tuto službu (odběr obědů) nahlaste na : trojakova@4zszdar.cz

Na vaše maily, kterými projevíte zájem, dostanete zpětnou vazbu, zda budeme tuto službu realizovat.


Matematická třída

24. 3. 2020

Informace k matematické třídě pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k současné situaci nebude možné provést přijímací zkoušky v termínu, který byl původně určen. Přesto bude ve školním roce 2020/2021 v 6. ročníku MATEMATICKÁ TŘÍDA otevřena .
Při rozhodování o přijetí do matematické třídy bude rozhodujícím kritériem prospěch žáků v 1.pololetí 5. ročníku.
Přihlásit se do ní mohou žáci 5. ročníku základních škol. Přihlášku ke studiu naleznete na našich webových stránkách v sekci Rodiče – matematická třída.
Přihlášky prosím vyplňte a zašlete na e-mail kocianova@4zszdar.cz do 22.4. 2020. 

Na tento váš e-mail vám bude do 30.4. 2020 zasláno vyrozumění o přijetí/nepřijetí do matematické třídy.
Žáci, kteří své přihlášky již odevzdali do kanceláře školy v papírové podobě, budou vyrozuměni telefonicky.


Slovo ředitele a tabulka nouzového stavu

24. 3. 2020

Milí žáci a rodiče,
navazuji na slova z minulého týdne a přikládám důležitou tabulku nouzového stavu od paní  tajemnice MĚÚ. Navíc po vystoupení ministra školství máme další důležité informace, se kterými můžeme pracovat.
Je zpřesněna předpokládaná doba uzavření škol. Naši učitelé i vy sami si můžete lépe rozvrhnout množství látky, o kterém předpokládáme, že je tou nejdůležitější.
Padly první informace o pravděpodobných termínech přijímacích zkoušek. Proto jsme pro vás uveřejnili podrobnosti o naší tradiční matematické třídě, přihláškách do ní a termínech a podmínkách přijetí.
Vím, že učitelé devátých ročníků intenzivně komunikují s žáky i rodiči, kteří jsou nyní hlavními motivátory a přesvědčovátory, kteří s bičíkem i bez něj vysvětlují, že vzdělání je dost důležité. Přijímačky na střední školy budou výjimečně jenom v jednom termínu.
A co výchovy? Myslím, že náměty si všichni rodiče hledají, někdy i zoufale, sami. Malování, zpívání, pomoc při vaření i v dílně, sport i zahrádka. Výchov je až až, nemyslíte? Máte to ve svých rukou. Samozřejmě zadání od učitelů na stránkách školy také najdete.
Nastávající Den učitelů. Získává najednou nové dimenze. Těšili jsme se na posezení se všemi zaměstnanci i důchodci, na podvečer plný příběhů, fotopoznávačky, prohlídky školy, povídání co je nového a tak. Ale člověk míní … Letošní Den učitelů bude jiný a jsme rádi, že můžeme tentokráte a poprvé popřát i Vám, našim externím kolegům. Vše nejlepší a přejeme Vám radost z drobných pedagogických radostí.
A protože právě máme po pravidelné dlouhé poradě vedení školy, tak bych Vám chtěl za nás všechny popřát vše dobré v nastávajících časech.
K tomu vám posílám i mail na našeho školního psychologa (druwyd@centrum.cz), se kterým jsme se dohodli, že na všechny vaše dotazy bude reagovat, případně by se s vámi mohl spojit i telefonicky.

A kdyby to nepomohlo, tak určitě pomůže zítřejší skvělá akce moudrých pánů SVĚRÁKA a UHLÍŘE, kdy si s nimi ve 12,30 hodin společně zazpíváme jejich písničku NENÍ NUTNO.

...hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo ... chceš-li, trap se ... nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí…

Jaroslav Ptáček


Slovo ředitele

20. 3. 2020

Milí žáci a rodiče,
máme za sebou první výjimečný týden. Děkujeme za spolupráci, zpětné vazby, je to i pro Vás rodiče hodně hodně náročné. Náš přístup je uvážlivý, pro některé žáky je úkolů mnoho, pro ostatní málo, plňte především ty úkoly, se kterými si víte rady. Nebojte se, že něco nedáte, pokusíme se většinu věcí spolu dohnat. Ale snažte se, prosím, co nejvíce.
Veškeré práce nyní probíhají z domu. Učitelé naší školy připravili a doručili úkoly svým žáčkům k samostudiu, v prvním týdnu jsme akcentovali především profilové předměty, náměty k výchovám teprve přijdou.  Škola byla zatím denně otevřená od 8-12 h, všichni vedoucí úseků jsme byli všechny dny v akci, vám děkujeme, že jste omezili vstupy do školy.
Všichni máme možnost komunikace e-maily nebo telefonem.
Děkujeme všem skvělým učitelům, kteří pomohou vychovatelkám a kromě práce na přípravách pro žáky se dobrovolně přihlásili  k zajištění hlídání dětí klíčových zaměstnanců státu, jsme  také určenou školou k zajištění péče dle krizového opatření vlády.
Připravujeme už zápisy do 1. tříd, budou probíhat bezkontaktně, čekáme ještě na podrobné pokyny. Jinak u nás ve škole není nikdo v povinné karanténě, nikdo není nakažený.
Informace přicházejí každou hodinu,  zasíláme je  učitelům, vychovatelkám i asistentkám, provozním zaměstnancům a některé i vám.

Například :

 1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
 2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
 3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).

Více zde: https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami 
Ing. Jaroslav Doubek, vedoucí odboru životního prostředí
K této důležité informaci pouze doplňuji, že se jedná o manuál k používání jednorázových ochranných roušek.

U bavlněných roušek, které jsme si šili (díky vám z provozu, kuchařkám i učitelům), nebo obdrželi od někoho ještě trochu šikovnějšího, tak ty se také odkládají do igelitového pytle, či sáčku a poté se vyperou na minimálně 60°C a vyžehlí žehličkou nastavenou na vysokou teplotu, aby se mohly opětovně používat.
Přeji klidný víkend a všem nám přeji, ať to zvládneme.

Za vedení organizace J.Ptáček


Odklad zápisů do základních škol

18. 3. 2020

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu se přesouvají zápisy žáků do základních škol původně plánované na 3. a 4. dubna 2020. Nový, předpokládaný termín, byl stanoven na 24. a 25. dubna 2020. Definitivně bude termín potvrzen po ukončení nouzového stavu. Doporučujeme sledovat oficiální webové stránky Města Žďár nad Sázavou a jednotlivých škol. Termín zápisu do mateřských škol zůstává prozatím beze změny.

Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru školství


INFORMACE K VYDÁNÍ ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY

17. 3. 2020

Vážení rodiče,
pro elektronické zaslání žádosti kontaktujte rehackova@4zszdar.cz, uveďte prosím jméno dítěte, třídu a datum, od kterého budete žádost uplatňovat.
Formulář bude zaslán zpět na Vaši e-mailovou adresu, ze které nás budete kontaktovat.
Děkujeme  


VÝUKA NA DÁLKU

17. 3. 2020

Na základě vyhlášení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se zakazuje přítomnost  žáků ve škole od 13. 3. 2020. Přijetí tohoto opatření však neukončuje výuku. Proto vám, milí žáci, vaši učitelé připravili podklady pro samostudium.

Informace k výuce od jednotlivých učitelů najdete na horní liště v záložce ŽÁK.


L A V E N R A K

17. 3. 2020

Rok nám utekl jako voda a opět jsme se pustili do výroby karnevalových masek a „veselých úsměvů“.

Přenášení lentilek brčkem, novinový tanec nebo se židlemi, vytváření mumií z našich kamarádů, to jsou úkoly, na které se vždycky těšíme a pořádně se při jejich plnění nasmějeme. Sladká odměna a krásný balónek nikoho nemine! A to nás čekají i jarní prázdniny!


Karanténa

17. 3. 2020

Vážení rodiče,

Současná situace bude pro všechny složitější, ale pokusíme si ji společně zvládnout tak, aby pro děti nenastal velký skluz ve výuce.

V pondělí jsme všem dětem roznesly do schránek pracovní sešity, popř. učebnice potřebné k výuce- samostudiu. Postupně budeme posílat na Vaše e- maily úkoly nebo odkazy na internet, kde si děti budou moci učivo procvičovat.

Pokud by někdo z rodičů potřeboval potvrzení na ošetření dítěte do 10 let, kontaktujte paní Pavlu Řeháčkovou rehackova@4zszdar.cz nebo telefon 566 503 961.

Pokud byste potřebovali pomoc nebo radu, kontaktujte třídní učitele. 

Přejeme pevné zdraví a pevné nervy.


Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení

16. 3. 2020

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?
Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.
Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.
Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.
Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?
Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.
Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.
Co dále po dočerpání ošetřovného?
Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.
Jaká je výše ošetřovného?
Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV (http://bit.ly/kalkulacka_davek).
Jak se uplatní nárok na ošetřovné?
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.
Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.
Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.
Kde získá škola tiskopis žádosti?
Tiskopis je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu ČSSZ
(http://bit.ly/zadost_osetrovne). Na vyžádání může být zaslán škole též v elektronické podobě.
Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?
U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.
Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?
V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.


PRŮBĚŽNÉ INFORMACE PRO VÁS, neděle 15.března 2020.

15. 3. 2020

Chtěl bych Vás, milí žáci i rodiče, ubezpečit, že stále monitorujeme poslední vývoj a připravujeme vše potřebné (všimli jste si toho jistě na našich školních stránkách i vstupních dveří školy).
I během jarních prázdnin bylo širší vedení školy, administrativa, provoz i jídelna v zaměstnání, připravovali jsme potřebné formuláře, stanovovali rozpisy zaměstnancům a návrhy příprav pro žáky.
Všichni ředitelé žďárských základních škol jsme se sešli a domluvili na společném postupu v hlavních věcech. Tzn. pracovní doba, práce z domova, úřední hodiny, stravování, provoz tělocvičen a mnoho dalších záležitostí.

O co bych Vás chtěl požádat?

O soudnost, rozumnost i uvážlivost. Aby naše rozhodnutí byla co nejvíce dobrá, musí se jednat o rozhodnutí kolektivní.

Až v pondělí po prázdninách se sejdeme  se všemi spolupracovníky, kteří budou těmi nejdůležitějšími v kontaktu s žáky, nastaví systém pokynů, předávání informací i úkolů. Věřte, že máme dostatečně zkušené pedagogy, kteří  zvolí tu nejoptimálnější variantu. Navíc budou vycházet z úrovně žáků, jejich možností, přístupu k IT technice, i z našich možností a kapacity "ajťáků". A to nemluvím o obtížnosti zajistit individuální přístup všem potřebným a dalších souvislostech, které vám unikají a ani nemůžete postihnout.

A o co bych Vás chtěl ještě požádat?

O zdravý selský rozum. Například nehonit více zajíců najednou. Co to znamená? Zvolit (tady je nezastupitelná role Vás rodičů - motivovat, kontrolovat a dohlížet) jeden způsob domácího vzdělávání, tzn. doporučený ze školy a dále jenom jednu z mnohých nabídek, které se nyní vyrojily.

Věřte tomu, je to vyzkoušené. Kdo myslíte, že bude lepší, ten, kdo se učí poctivě jazyk z jedné (třeba i částečně neúplné) učebnice nebo listuje v mnoha různých a rozmanitých?
Tak hodně zdaru nám všem.   PaedDr. Jaroslav Ptáček ředitel


Tisková zpráva z 13. 3. 2020:

13. 3. 2020

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop 


Domácí příprava dětí

13. 3. 2020

Milí žáci a rodiče,

sledujte webové stránky školy, kde budou od příštího týdne pro Vás připraveny materiály  související s  domácí přípravou dětí.


Školní jídelna

12. 3. 2020

Na základě vyhlášení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 oznamujeme, že:

OD 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ

ve školní jídelně  NEBUDEME VAŘIT  A   VŠICHNI  STRÁVNÍCI  MAJÍ  AUTOMATICKY OBĚDY  ODHLÁŠENÉ


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - určeno pro ZŠ

11. 3. 2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - určeno pro ZŠ


Jarní prázdniny

5. 3. 2020

Vážení rodiče a milí žáci,
přejeme Vám pěkně prožité jarní prázdniny, apelujeme na Vaši zodpovědnost a rozumnost. Přikládáme další informace a těšíme se  opět ve škole v pondělí  16.března 2020.  Vedení školy


Bruslení na stadionu a závody

4. 3. 2020

Poslední bruslení děti ukončily malými závody. Trenéři připravili pro závodníky bruslařskou trasu a hurá jdeme. Nejrychlejší závodníci naší školy jsou v první třídě Marek Anděl, Ian Hernandez, Kryštof Haiduk. Ve druhé třídě Václav Dvořák, Šarlota Novotná, Matěj Blažek, ve třetí třídě Matouš Forst, Julie Honusová , Antonín Chorvát, čtvrtá třída Aleš Kment, Jakub Anděl, Oskar Píbil a v páté třídě Markéta Němcová, Patrik Marek, Milichovský Michal. Blahopřejeme nejen vítězům, ale i poraženým. A těšíme se zase za rok na bruslení.


Informace na měsíc březen

4. 3. 2020

Informace na měsíc březen


INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

2. 3. 2020

Vážení rodiče, mimořádnou situaci ohledně výskytu koronaviru stále sledujeme a doporučujeme vaši velkou opatrnost a především odpovědnost.
Přikládáme vyjádření MŠMT, s novými informacemi stále pracujeme. Jaroslav Ptáček

INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Praha, 1. března 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví:  https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: 
http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html


Malá návštěva z Malého Tibetu

29. 2. 2020

Organizace Brontosauři v Himalájích umožnila třem lidem z Malého Tibetu návštěvu České republiky. Protože byli ubytovaní ve věži u Kinských, využili příležitosti navštívit naši školu.

Našim dětem povídali o jejich dětech a o jejich škole. Promítli jim i krátkou prezetaci Tibetu a prohlédli si školu.Dozvěděli jsme se, že u nich se děti  učí tři jazyky – anglištinu, hinduištinu a jejich jazyk, kterým hovoří v určité oblasti, že děti chodí do školy v uniformách a že si musí nosit své jídlo na oběd. I svačinu. Organizace Brontosauři v Himalájích umožnila třem lidem z Malého Tibetu návštěvu České republiky. Protože byli ubytovaní ve věži u Kinských, využili příležitosti navštívit naši školu.

Našim dětem povídali o jejich dětech a o jejich škole. Promítli jim i krátkou prezetaci Tibetu a prohlédli si školu.Dozvěděli jsme se, že u nich se děti  učí tři jazyky – anglištinu, hinduištinu a jejich jazyk, kterým hovoří v určité oblasti, že děti chodí do školy v uniformách a že si musí nosit své jídlo na oběd. I svačinu. Do školy chodí i v sobotu. Zima tam trvá pět měsíců . Právě mají prázdniny, protože je tam teplota mínus 20 stupňů. Beseda byla příjemná a snad si naše děti uvědomily, jak dobře se jim žije.  Hana OlšiakováDo školy chodí i v sobotu. Zima tam trvá pět měsíců . Právě mají prázdniny, protože je tam teplota mínus 20 stupňů. Beseda byla příjemná a snad si naše děti uvědomily, jak dobře se jim žije.  Hana OlšiakováOrganizace Brontosauři v Himalájích umožnila třem lidem z Malého Tibetu návštěvu České republiky. Protože byli ubytovaní ve věži u Kinských, využili příležitosti navštívit naši školu.

Našim dětem povídali o jejich dětech a o jejich škole. Promítli jim i krátkou prezetaci Tibetu a prohlédli si školu.Dozvěděli jsme se, že u nich se děti  učí tři jazyky – anglištinu, hinduištinu a jejich jazyk, kterým hovoří v určité oblasti, že děti chodí do školy v uniformách a že si musí nosit své jídlo na oběd. I svačinu. Do školy chodí i v sobotu. Zima tam trvá pět měsíců . Právě mají prázdniny, protože je tam teplota mínus 20 stupňů. Beseda byla příjemná a snad si naše děti uvědomily, jak dobře se jim žije.  Hana Olšiaková


Partnerská základní škola

29. 2. 2020


Superstar 2020

28. 2. 2020

I letos proběhla na naší škole již tradiční hudební soutěž žáků prvního stupně.
Žáci soutěží ve dvou kategoriích. Na první poslech zaujaly výborně vybrané a zazpívané písně žáků 4. a 5. tříd. U mladších žáků se sólisté také velmi líbili a s pěkným programem na úrovni vystoupily i hudební skupiny. Obě poroty, odborná i divácká, to neměly vůbec lehké.
Poděkování patří mimo jiné školnímu sboru, který diváky v doprovodném programu pobavil úvodní písní, rozhýbal publikum k tanci písní „Umět mít rád“ a také inspiroval k rytmické hře tzv. cupsongem.
Protože tuto soutěž každoročně podporuje Rada rodičů a zástupců školy, byly děti opět odměněny pěknými cenami, což jenom prohloubilo pěknou atmosféru, která se letos při hudebním programu vytvořila.
Dovětek hlavní organizátorky soutěže Kláry Bergerové:“ Myslím si, že je velmi důležité podporovat aktivitu dětí v těchto dovednostech, kde musí překonat pohodlnost a někdy i trému. Dříve bylo běžné, že se děti učily vystupovat před třídou - ať už při recitaci nebo třeba při předvádění kotoulu. Dnes je to pro mnohé náročný výkon a o to víc je dobré citlivě podpořit zrání dětí i v tomto směru. Jistě to budou v životě potřebovat.“

Výsledky


OKRSKOVÉ KOLO VE ŠPLHU

21. 2. 2020

V úterý 18.února jsme se zúčastnili okrskového kola soutěže ve šplhu v tělocvičně na ZŠ Komenského 2 ve Žďáře nad Sázavou. A celkem se nám dařilo. Hlavně děvčatům. Sára Špačková získala 2. místo, Mia Špačková 2. místo a Šartlota Novotná 3. místo. Blahopřejeme .


Domestos - závěr

21. 2. 2020

V soutěži „DOMESTOSu“ jsme nebyli vylosováni, ačkoliv jsme splnili všechny úkoly dobře a včas…no, i to se ještě párkrát stane 

Nicméně, útěchou nám je, že naše město navštívil se svým programem bývalý poradce p. prezidenta Havla p. Ladislav Špaček a napsal nám do naší nejoblíbenější knihy krásné věnování…

…a ještě pár záložek, které vyšíváme v družině když je venku nevlídno…to je počteníčko…


Olympiáda v AJ a NJ

8. 2. 2020

Olympiáda v anglickém jazyce

Ve středu 29.1.2020 proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili žáci šestých až devátých tříd. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. V kategorii starších žáků zvítězila Zuzana Limlová a v kategorii mladších žáků vyhrála Magdaléna Fiksová . Obě postupují do okresního kola. Všem zúčastněným děkujeme a vítězkám blahopřejeme.

Kabinet AJ


 

Olympiáda v německém jazyce

Ve středu 29.1.2020 se konalo školní kolo Olympiády v německém jazyce určené pro žáky devátých tříd. Vzorně připravení žáci Eliška Formánková a Jakub Doležal postupují do okresního kola, ve kterém jim budeme držet palce.

Kabinet NJ


Školní kolo ve šplhu

8. 2. 2020

Poslední úterý v měsíci lednu se uskurtečnila sportovní soutěž ve šplhu. Soutěžili vybraní žáci ze tříd a výsledky?

1, třída: 1. místo Tomáš Zedníček 2. Místo Sára Špačková 3. místo Marek Anděl
2. třída: 1. místo Šarlota Novotná 2. místo Martin Šandera 3. místo Lucie Sládková
3. třída: 1. místo Matouš Forst 2. místo Jan Štěpánek 3. místo Robert Kadlec
3. třída: 1. místo Rozárie Plíšková 2. místo Edita Srnská 3. místo Sára Vaňkátová
4.. třída a 5. třída: 1. místo Liliana Slámová 2. místo Tereza Zedníčková 3. místo Klára Haiduková
4. třída a 5. třída : 1. místo Jakub Anděl 2. místo Andrej Plíšek 3. místo Adam Bárta
Všehni vítězové dostali diplom a sladkou odměnu. Blahopřejeme.


Jsme rádi, že s družinou můžeme každý den „na lopaty“!

8. 2. 2020

Pár zimních hádanek a pořekadel…když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu…mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu…celá chalupa vyhoří a přece neshoří…??? Co je to?


O našem sportovním areálu

5. 2. 2020

Jak sami vidíte na přiložené aktuální fotografii, tak areál je pod sněhem. Ale přesto i nyní přišlo toto vyjádření, na které se pokusíme odpovědět:

Nový areál u ZŠ-4 je velice málo využitelný, veřejnost tam nesmí a těch pár dětí co se tam sem tam proběhnou je opravdu bída, za tolik milionů, co celý areál stál, se mi zdá tak velká investice ostudou města.Pokud již ten areál je postaven, tak by měla být využitelnost minimálně 8O% a ne že je stále prázdný ! To jsou opravdu vyhozené peníze ! Měly by tam být zabudované sportovní prvky, které by hojně využívala veřejnost ! Toto tam prostě chybí, je to prázdný nevyužitý areál !

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Na začátek je třeba si vyjasnit funkci areálu. Tento areál není veřejným hřištěm (jako tomu je na Stalingradě a u Přednádraží, kde jsou navíc tato vyloženě sportovní hřiště umístěna mimo základní školy), ale areálem pro sport a volnočasové  aktivity. Jsou zde instalovány prvky, které mají sloužit primárně výuce tělesné výchovy a sportovním aktivitám základní školy,  pohybovým aktivitám sousední školky a sportovním aktivitám organizovaným oddílům.

A to celý podzim platilo. Pokud bychom nechali prostor volně otevřený veřejnosti bez dozoru, hrozí poranění osob (např. horolezecká stěna, tyč na šplhání, skluzavka, vybavení pro skok vysoký) nebo bezdozorovým  užíváním by docházelo k ničení jednotlivých prvků, které pro veřejnost nejsou určeny.

Například z doskočiště se stalo „rozhrabané“ pískoviště, oblázky (kačírek, který slouží ke zmírnění dopadu na skluzavce) sloužily k házení, amfiteátr pro hudební a divadelní vystoupení je už poničen (uražené hrany) skejťáky.

Během podzimu (a na jaře to bude pokračovat) sloužil areál od rána 750 žákům 4.ZŠ, dále žákům naší ZŠ Zámek, mezi 14. a 16. hodinou byl k dispozici zhruba 150 dětem z družiny i ze sousední mateřské školy. Následně je hřiště k dispozici sportovním oddílům, které využívají tělocvičnu školy. Je-li příhodné počasí, mohou tréninky přesunout ven. Co se týká veřejnosti, má-li někdo zájem trénovat např.  na oválu, rádi mu po předchozí domluvě vyjdeme vstříc a areál mu otevřeme, využilo to již mnoho běžců. Už na podzim odpoledne zde na přírodní trávě probíhaly pravidelné tréninky fotbalových dorostenců.

V otázce širšího využití narážíme na dvě úskalí. Pokud by měl sportovní a volnočasový areál do budoucna sloužit i pro veřejnost, muselo by zde být podle požadavků hygieny vybudováno sociální zařízení a po dobu otevření pro veřejnost by zde byla nutná přítomnost personálu školy, např. správce. Obě záležitosti, i když budou znamenat náklady navíc, již řešíme a budeme se snažit obě překážky odstranit, aby prostor v určitém, omezeném režimu, mohl poskytnout příležitost především sportovnímu vyžití veřejnosti. A o to jde, ne? Doufáme, že se nepřipravuje další požadavek, aby se otevřel pro odpolední a podvečerní využití sousední skvěle vybavený a udržovaný prostor u mateřské školy, aby si tady mohli všichni pohrát i zařádit? Skvělé skluzavky, týpíčka, pískoviště, upravený trávník a prolézačky by poté určitě nezůstaly dlouho tak skvělé.

Co na závěr? Sportovní hřiště s volnočasovými prvky v areálu 4.ZŠ sloužilo a bude sloužit stovkám žáků a umožníme maximální využití pro sportovní aktivity jak neorganizovanému rekreačnímu, tak především organizovanému sportu. Jaroslav Ptáček


Jednání Školské rady ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 - 30.1.2020

3. 2. 2020

Kdy: 30.1.2020 Kde: ředitelna
Přítomni: Mgr. Eva Kociánová, Mgr. Marek Koudela, Ing. Josef Klement, Pavel Novák, Petr Staněk, 
Omluveni: Ilona Machová
Hosté: PaedDr. Jaroslav Ptáček


Matematická třída

2. 2. 2020

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena v 6. ročníku MATEMATICKÁ TŘÍDA.
Do této třídy se mohou přihlásit žáci 5. ročníku základních škol. Při přijímací zkoušce prokážou znalosti z matematiky a českého jazyka.
Přijímací zkoušky se uskuteční 22. dubna 2020 v budově ZŠ Švermova 4 ve 14:00 h.
Ke zkoušce budou žáci potřebovat:
psací potřeby, rýsovací potřeby (tužku, kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou).
Přihlášky do této třídy najdete na našich webových stránkách v rubrice RODIČE – MATEMATICKÁ TŘÍDA.
Vyplněné přihlášky doručte do školy do 21. dubna 2020.


Přání do druhého pololetí.

2. 2. 2020

Tam máme za sebou pololetní pedagogickou radu, pololetní vysvědčení i jednodenní žákovské prázdniny.
Všem, kteří jste se snažili a byli odměněni, moc blahopřeji a doufám, že to na konci školního roku už to bude drtivá většina našich šikovných žáků.
Ještě jednou děkuji žákům i jejich učitelům, kteří je připravují, za pěkné výsledky i skvělé úspěchy a přeji vše dobré do druhého pololetí.
Jaroslav Ptáček 


Nejmenší školáci dostali první vysvědčení

30. 1. 2020

Žďárský deník


INFORMACE NA MĚSÍC ÚNOR 2020

28. 1. 2020

INFORMACE NA MĚSÍC ÚNOR 2020


Zápis RODIČOVSKÁ RADA konaná dne 23.1.2020

26. 1. 2020

omluveny: Blažíčková A., Kučerová A., Drahotská Z.

přítomny: Jurková J., Jelínková T., Picmausová M.  Olšiaková H., Strnadová H., Klementová I.,
                 Porubská P., Uhlířová

1. 19. března 2020 Den otevřených dveří, informace do novin, čas 14.00 – 17.00 hod.
2. zápis do 1. třídy 3. 4 a 4.4. 2020
    pátek 14.00 – 17.00 hod.
    sobota 9.00 – 11.00 hod.
3.školní družina – vyhověno všem zájemcům
4. pitný režim- děti si nosí dostatečné množství tekutin z domova, školní jídelna – čaj, voda,
    ochucené mléko
5. sběr papíru – nebude již realizován, není placeno
6. nájem  základní  i mateřské školy upraven, smlouva  s majiteli sepsána na další roky  
7. termín příštího setkání zástupcl RR -červen, bude upřesněno
8. poděkování předsedkyni Klubu p. Jurkové za vyřízení náležitostí ohledně fungování Klubu
    rodičů škola Zámek 
zapsala: T. Jelínková


Zvířata kolem nás

26. 1. 2020

V pátek jsme s účastnili akce Zvířátka kolem nás, kde se děti seznámily s různými zvířaty. Viděly dravce – sovy, orla , ale také jezevce, který hrál v seriálu Krejzovi. Děti se dozvěděly hodně zajímavostí a uvědomily si, že pořídit si domácího mazlíčka vyžaduje každodenní péči a starost o něj.


Přebor školních družstev v šachu – okres Žďár n.Sáz.

26. 1. 2020

Ve středu 15. ledna 2020 uspořádal šachový oddíl TJ Žďár v prostorách střediska volného času Active pod záštitou AŠSK okresní kolo přeboru škol.

Celkem 12 čtyřčlenných týmů se ve třech kategorií utkalo v sedmikolovém turnaji švýcarským systémem.
Celé klání se obešlo bez problémů, pořadatelé tímto znovu děkují hráčům i jejich doprovodům.
Vyhodnocení proběhlo dle kategorií – s diplomy pro všechny účastníky a cenami pro první tři týmy.
Výsledky, včetně výkonů jednotlivců, jsou k dispozici na adrese:
http://chess-results.com/tnr507169.aspx?lan=5&art=1
První dvě místa, s právem postupu do krajského kola, si vybojovala tato družstva:
1. stupeň – ZŠ Komenského 6 Žďár a ZŠ Křižánky
2. stupeň – ZŠ Švermova 4 Žďár a Biskupské Gymnázium Žďár

střední školy – Gymnázium Žďár a SPŠ Žďár

Vítězům gratulujeme, přejeme úspěšnou reprezentaci našeho okresu v krajském kole a

Josefu Fišarovi ml. i dalším jeho trenérským kolegům děkujeme za připravenou prezentaci a především za motivaci našeho týmu. 


Přebor školních družstev v šachu – okres Žďár n.Sáz.

15. 1. 2020

 Ve středu 15. ledna 2020 uspořádal šachový oddíl TJ Žďár v prostorách střediska volného času Active pod záštitou AŠSK okresní kolo přeboru škol.

Celkem 12 čtyřčlenných týmů se ve třech kategorií utkalo v sedmikolovém turnaji švýcarským systémem.
Celé klání se obešlo bez problémů, pořadatelé tímto znovu děkují hráčům i jejich doprovodům.

Vyhodnocení proběhlo dle kategorií – s diplomy pro všechny účastníky a cenami pro první tři týmy.

Výsledky, včetně výkonů jednotlivců, jsou k dispozici na adrese:
http://chess-results.com/tnr507169.aspx?lan=5&art=1       


Pozvánka

11. 1. 2020

POZVÁNKA
na zasedání Pléna spolku – Klub rodičů a přátel Zámek Žďár nad Sázavou 2, zapsaný spolek se sídlem Zámek 4/4, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou,
identifikační číslo 269 84 482, zapsaného ve spolkové rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, složka 10856 dne 10.9. 2019 v 15.30 hod.se bude konat zasedání Pléna Klubu rodičů a přátel školy Zámek Žďár nad Sázavou 2, zapsaný spolek v budově Základní školy Žďár nad Sázavou Švermova 4, Zámecká škola, učebna č. 1.

PROGRAM:

1. zahájení zasedání
2. informace o škole
3. přijetí nového člena Klubu rodičů
4. odsouhlasení příspěvku na školní kalendář 2019/2020
5. zpráva o hospodaření ve školní roce 2018/2019
6. příspěvek na školní rok 2019/2020
7. různé
předseda spolku Jana Jurková


Vše nejlepší v novém roce 2020!

11. 1. 2020

Děti ve školní družině toho během prosince stihly opravdu hodně. Vyrobily si krásná vánoční přáníčka, vyzdobily si herny, rozsvítili vánoční stromeček a dokonce připravily již tradiční výtvarnou výstavu v městské knihovně, která měla letos název OD MIKULÁŠE DO TŘÍ KRÁLŮ. Čtvrťáci také pro své kamarády ve školní družině připravili pěkný Mikulášský program i s nadílkou.

Doba svátků, na které jsme se všichni tolik těšili, je již za námi a tak přejeme všem dětem ŠD i jejich rodičům do nového roku hodně zdraví a pohodu doma i u nás ve škole.


ZŠ Švermova a Den s Basketbalem

11. 1. 2020

Svého prvního turnaje mezi basketbalovými přípravkami se zúčastnily děti z basketbalového kroužku na ZŠ Švermova. V Třebíči si zahrály v rámci turnaje ČBF - Den s Basketbalem. A byla to účast nadmíru povedená. Ve svém prvním turnaji dokázali kluci a holky zvítězit ve všech třech utkáních. Ukázali tak, že i když se na kroužku věnují všem různým sportům a aktivitám, mohou díky nabytým dovednostem uspět třeba v basketbalových utkáních přípravek.  

Ani včasné nedělní vstávání nebylo překážkou a 15 dětí z basketbalového kroužku na ZŠ Švermova se vydalo na svůj první basketbalový turnaj do Třebíče. V místní basketbalové hale sehráli kluci a holky tři utkání proti přípravce domácí TJ Třebíč, dále pak proti basketbalovým přípravkám Lions Jindřichův Hradec a SaM Brno. 

Za tým Vlčata ZŠ Švermova v turnaji nastoupili:

O. Polívka, M. Pešák, J. Kreutzer, J. Pavlík, A. Cuplová, A. Ležal, Z. Marková, M. Trnka, Š. Socha, M. Vilímek, V. Šrámek, T. Růžička, T. Střecha, J. Hrnčíř, O. Popela (jako nejmladší člen týmu) 


Ohlas na vánoční vystoupení zámecké školy a školky

11. 1. 2020

Vánoční vystoupení v sokolovně 12.12. 2019 mělo u rodičů a veřejnosti kladné odezvy. Besídka byla moc hezká a rodiče vyjádřili své nadšení a pochvalu nejen dětem, ale i všem pracovníkům zámecké školy.


Konzultace s rodiči na 1. stupni

7. 1. 2020

Vážení rodiče, zveme Vás dne16. 1. 2020 od 15:00 do 17:00 hodin na konzultace s třídními učiteli na ZŠ budova Švermova. Upozorňujeme, že konzultace budou probíhat pouze na 1. stupni.


INFORMACE NA MĚSÍC LEDEN 2020

20. 12. 2019

INFORMACE NA MĚSÍC LEDEN 2020


Ukončení Adventu a vánoční besídky

20. 12. 2019

V pátek jsme se naposledy sešli u adventního kalendáře, kde jsme si společně zazpívali píseň ,,Vánoční motlitbičků. Popřáli jsme si hezké svátky a ve třídách jsme si nadělili společně dárečky. Zpívali jsme koledy, povídali si, pojídali cukroví , které napekly maminky a ukončili tak kalendářní rok 2019. Sejdeme se až v novém roce 2020 a tak si přejeme , aby byl aspoň takový jako ten letošní.


Zámecký slavík

20. 12. 2019

Poslední školní den před Vánocemi soutěžily děti ve zpěvu a hře na hudební nástroje. Děti ukázaly, co dovedou, občas se objevila i tréma a nervozita, ale nakonec jsme si Zámeckého slavíka užili. A jak to dopadlo? Zpěv:

1. třída -1. místo Vanessa Tomková, 2. místo Sára Špačková, 3. místo Adam Jelínek. 2. třída – 1. místo Julie Kuncová, 2. místo Václav Dvořák, 3. místo Matěj Blažek. 3. třída – 1. místo Valentina Burešová, 2. místo Jan Štěpánek, 3. místo Sára Vaňkátová. 4. třída – 1. místo Pavla Kynclová, 2. místo Liliana Slámová, 3. místo Ema Zdeňka Morales. 5. třída – 1. místo Markéta Němcová, 2. místo Eliška Nováková, 3. místo Adam Staněk.

Hra na hudební nástroje:

1. místov Tomáš Cicálek, 2. místo Kateřina Filipová, 3. místo Hana Bukáčková. Odměnou za výkony byly diplomy a hračky.


MIKULÁŠSKÉ PODĚKOVÁNÍ

20. 12. 2019

Tradičně připravujeme mikulášský program pro naše žáčky na 1.stupni, ale také pro děti v mateřských školách.

Z několika pochval vybírám pro vás jednu. A říkáme si ve škole, že je to fajn, že si lidé dělají dobře a občas přijde i pochvala. Stojí to za to. Co myslíte? J.Ptáček


Vánoční vystoupení

15. 12. 2019

12.12. v 17.00 hodin se zaplnil sál v sokolovně do posledního místečka. Rodiče a příznivci školy se přišli podívat na tradiční vánoční vystoupení zámecké školy a školky. Krásná výzdoba, ozvučení a osvětlení prostor , ale především vystoupení našich dětí, navodilo příjemnou vánoční atmosféru. Čertí rej, koledy, zpěv s doprovodem houslí a varhan, gymnastika, fólklórní a moderní tance a vánoční hra o narození Ježíše. Nakonec všechny děti zazpívaly Vánoční motlitbičku, která dojala rodiče k slzám a také k zamyšlění. Závěr písně zní ,,Mějte se rádi“.


Vánoce v družině zámek

15. 12. 2019

Dneska je sice pátek třináctého…to nám ale nezabránilo, udělat si v naší družině vánoční atmosféru, zazpívat si koledy a rozbalit si dárky! Dostali jsme i čtvrtý díl knihy od Ladislava Špačka, Dědečku vyprávěj o světě, na který se moc těšíme. Tak brzy proto, abychom si s novými hrami mohli ještě pohrát. Do vánoc si vyrobíme ještě spoustu přáníček a každý z nás si odnese i malého tučňáka nebo sněhuláčka. Přejeme krásný nový rok!


Pozvánka na vánoční vystoupení dětí ze zámecké školy

12. 12. 2019

Milí rodiče a příznivci zámecké školy,

zveme Vás na vánoční vystoupení dětí ZŠ a MŠ Zámek do sokolovny na Dvorské ulici ve čtvrtek 12.12.2019 v 17.00 hodin.


Nejsou slepíši jako slepýši

12. 12. 2019

Jako každý rok i v letošním roce si naše škola objednala pro žáky 5. tříd zážitkový, inspirativní program HELE LIDI, který nabízí sdružení Slepíši (dnes Aliterra). Během dvouhodinového programu se zdravé děti seznámily s životem nevidících lidí. Především si vyzkoušely vlastní schopnosti při poznávání předmětů hmatem, seznámily se s technikou modelování z hlíny pod vedením nevidomého lektora. Žáci také poznali chůzi se slepeckou holí, seznámili se s Brailovým písmem a vyzkoušeli zvukovou cestu.


OKRSKOVÉ KOLO VE FLORBALU

27. 11. 2019

OKRSKOVÉ KOLO VE FLORBALU


OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU

27. 11. 2019

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU


Zápis o doplňovacích volbách zákonného zástupce do Školské rady

22. 11. 2019

Zápis o doplňovacích volbách zákonného zástupce do Školské rady


Archiv